OFERTY

Współpraca


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kopernik"
w Toruniu, ul. Matejki 94/96


poszukuje

RADCY PRAWNEGO
do obsługi prawnejOpis czynności w ramach współpracy:

 • zapewnienie bieżącej obsługi prawnej,
 • opiniowanie pod względem prawnym projektów umów, porozumień, wewnętrznych aktów prawnych i innych dokumentów przygotowywanych przez Zarząd, bądź innych pracowników Spółdzielni,
 • przygotowywanie projektów uchwał organów Spółdzielni,
 • konsultowanie treści korespondencji prowadzonej z organami administracji publicznej, sądami i innymi instytucjami oraz osobami prawnymi lub fizycznymi,
 • sporządzanie i wydawanie ustnie lub na piśmie opinii prawnych w powierzonych sprawach,
 • uczestniczenie w Walnych Zgromadzeniach Członków Spółdzielni,
 • reprezentowanie Spółdzielni w sprawach związanych z jej bieżącą działalnością przed sądami powszechnymi, sądami polubownymi, organami administracji publicznej,
 • doradztwo prawne, w szczególności w zakresie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy prawo spółdzielcze, ustawy o własności lokali, ustawy o ochronie praw lokatorów, przepisów w zakresie prawa pracy oraz kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego i kodeksu postępowania administracyjnego,
 • bieżące informowanie Zarządu Spółdzielni oraz pracowników o zmianach w obowiązującym prawie,
 • wykonywanie innych czynności powierzonych przez Zarząd Spółdzielni objętych zakresem świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej,
 • praca w zespole.Warunki współpracy:

 • świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej w ramach prowadzonej przez radcę prawnego działalności gospodarczej (kancelarii prawnej) – (oferta nie dotyczy zatrudnienia na etacie i stosunku pracy),
 • oferta dotyczy nawiązania współpracy z jednym konkretnym radcą prawnym,
 • obsługa prawna w godzinach pracy biura Spółdzielni, w wymiarze 8 godzin tygodniowo - konkretnie w wyznaczone dwa dni w tygodniu, tj. wtorek (4 godz.) i piątek (4 godz.).Wymagania:

 • radca prawny prowadzący indywidualną kancelarię radcy prawnego,
 • doświadczenie w zakresie obsługi prawnej zarządzania nieruchomościami,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność właściwego organizowania pracy,
 • komunikatywność, samodzielność i odpowiedzialność,
 • dokładność i dociekliwość oraz umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy w zespole. 1. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową KOPERNIK.
 2. Dokumenty aplikacyjne muszą zawierać:
  • list motywacyjny wraz z propozycją wysokości oczekiwanego miesięcznego wynagrodzenia (kwota netto plus VAT),
  • CV wraz z podpisaną klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór poniżej);
  • podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze sposobem przetwarzania danych osobowych w SM Kopernik (wzór poniżej).
  • kopie dokumentów potwierdzających zdanie egzaminu radcowskiego oraz wpis na listę radców prawnych,
  • wpis do CEIDG.

 3. Dokumenty aplikacyjne można przesłać na adres:

        Spółdzielnia Mieszkaniowa "KOPERNIK"
        ul. Matejki 94/96
        87-100 Toruń


  Uwaga! Spółdzielnia uwzględni tylko te oferty, które zostaną doręczone do Spółdzielni w terminie wskazanym poniżej w punkcie 4.
 4. Aplikacje można również złożyć osobiście w sekretariacie w siedzibie Spółdzielni do dnia 15.02.2019 r. (piątek) do godz. 15:00.
 5. Złożonych dokumentów nie zwracamy.
  Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Klauzula dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych
(należy załączyć do CV i podpisać)


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową KOPERNIK z siedzibą w Toruniu przy ulicy Matejki 94/96, 87-100 Toruń zawartych w ofercie współpracy w zakresie obsługi prawnej, jako radca prawny, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


  ..................................................  
  miejscowość, data  
  ..................................................  
  czytelny podpis  


Oświadczenie o zapoznaniu się ze sposobem
przetwarzania danych osobowych w SM Kopernik

(należy załączyć do dokumentów aplikacyjnych i podpisać)


Oświadczam, że administrator danych osobowych poinformował mnie zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:

 1. administratorem danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik z siedzibą w Toruniu przy ulicy Matejki 94/96, 87-100 Toruń;
 2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@smkopernik.pl;
 3. celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie naboru ofert w zakresie obsługi prawnej jako radca prawny, a podstawą przetwarzania danych jest moja dobrowolna zgoda;
 4. mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody;
 5. dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przeze mnie zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której biorę udział;
 6. moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom lub przekazywane do państw trzecich;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia naboru ofert, w którym biorę udział;
 8. przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 9. nie jestem profilowana/y.


  ..................................................  
  miejscowość, data  
  ..................................................  
  czytelny podpis  


Aktualności


BIEŻĄCE INFORMACJE
PLAN REMONTÓW - 2019
STAWKI OPŁAT
HARMONOGRAM ODCZYTÓW
Wodomierze
OFERTY
Praca
Najem lokali użytkowych
Najem powierzchni reklamowych
DZIAŁALNOŚĆ S-O-K
Charakterystyka działalności
Zaproszenia stałe
Imprezy okazjonalne
Koło Wędkarskie
Środy szachowe
Biegacze
Rowelersi
Nordic Walking