Zarząd SM "Kopernik" przypomina, że w styczniu 2018 r. zostali Państwo zawiadomieni pismem znak GL/1069/2018 o zmianie wysokości opłat mieszkaniowych, która nastąpi z dniem 01.05.2018 r. Obowiązek zawiadomienia o zmianie składników opłaty mieszkaniowej, które są zależne od Spółdzielni na trzy miesiące naprzód wynika z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. (tekst jednolity Dz. U. z 17.10.2013 r., poz. 1222).


Obowiązujące od 01.05.2018 r. składniki miesięcznej opłaty mieszkaniowej są następujące:

 1. Eksploatacja i utrzymanie nieruchomości – opłata jest zróżnicowana dla poszczególnych nieruchomości (art. 4 oraz art. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Obejmuje między innymi amortyzację środków trwałych, koszty zużycia materiałów i przedmiotów nietrwałych, koszty utrzymania lokali własnych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, płace z narzutami, koszty usług porządkowych nieruchomości, koszty usług przeglądów wentylacji, gazowych, usług deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji, akcji zima, sporządzania dokumentacji technicznej budynków, ubezpieczenia budynków, podatku od budowli oraz koszty konserwacji instalacji wod.-kan., c.o., c.w., gazowej, elektrycznej, domofonowej, obsługi pogotowia technicznego Spółdzielni, utrzymania zieleni, realizacji zaleceń po przeglądach instalacji gazowych i wentylacyjnych oraz wykonania pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynku.
  Przy kalkulacji stawki brano pod uwagę między innymi przewidywane saldo wpływów i kosztów dla nieruchomości na dzień 31.12.2017 r. Dla członków SM "Kopernik" uwzględniono, że część kosztów eksploatacji i utrzymania w wysokości 0,60 zł/m² miesięcznie będzie pokryta z nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2017 oraz z części planowanej nadwyżki w gospodarce wynajmowanymi lokalami użytkowymi Spółdzielni na rok 2018. Osoby nie będące członkami Spółdzielni mają naliczoną wyższą opłatę, ponieważ nie korzystają z pożytków z działalności Spółdzielni.
 2. Podatek od nieruchomości (od lokalu i od gruntu w danej nieruchomości). Jego wysokość wynika z Uchwały nr 680/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23.11.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. W przypadku ustanowienia odrębnej własności lokalu jego właściciel ma obowiązek regulować podatek bezpośrednio do Gminy, zaś Spółdzielnia od kolejnego miesiąca po zawarciu aktu notarialnego zmniejsza odpowiednio naliczaną opłatę mieszkaniową nie naliczając podatku.
 3. Wykup prawa własności gruntu – występuje w tych nieruchomościach, gdzie mieszkańcy dokonują zwrotu kosztów wykupu prawa własności do czasu całkowitej spłaty tych kosztów.
 4. Fundusz remontowy – naliczany jest wg różnych stawek. Wzrost stawki uzależniony jest od wielkości planowanego zakresu robót remontowych w roku 2018 oraz w kolejnych latach, jak również przewidywanego salda funduszu w danej nieruchomości na dzień 31.12.2017 r.
  Plan robót remontowych na rok 2018 w podziale na nieruchomości został zatwierdzony na wniosek Zarządu Spółdzielni na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 22.11.2017 r. i stanowi integralną część planu gospodarczego SM "Kopernik" na rok 2018.
 5. Opłata na inwestycje termomodernizacyjne – wpływy z tej opłaty od 2000 roku są ewidencjonowane odrębnie na poszczególne budynki, podobnie jak koszty wykonanych prac termomodernizacyjnych. Występują dwie stawki opłaty 0,20 zł/m² i 0,50 zł/m². Gromadzone środki w długim okresie czasu finansują koszty wykonanych termomodernizacji oraz mają zgodnie z regulaminem zabezpieczać finansowanie prac w przyszłości.
 6. Działalność społeczna, oświatowa, kulturalna – opłata w wysokości 0,05 zł/m², nie ulega zmianie. Prowadzenie jej wynika ze Statutu SM KOPERNIK. Osoby nie będące członkami Spółdzielni mogą korzystać z różnych form tej działalności, po zawarciu umowy i po ustaleniu odrębnej opłaty.
 7. Eksploatacja i utrzymanie mienia wspólnego Spółdzielni – mienie wspólne Spółdzielni, w szczególności ciągi pieszojezdni, ogólnodostępne parkingi, place zabaw, boksy śmietnikowe obsługujące kilka nieruchomości, nieruchomości zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej związanymi z funkcjonowaniem budynków, nieruchomości lub osiedli, tereny rekreacyjne, pomimo tego, że nie wchodzą w skład nieruchomości budynkowych, to są niezbędne z punktu widzenia prawidłowej eksploatacji i użytkowania. Opłata zawiera w szczególności koszty podatku od gruntu, opłatę za wieczyste użytkowanie terenów, koszty usług porządkowych, utrzymania zieleni oraz akcji zima. Koszty w tej pozycji są rozliczane do powierzchni użytkowej wszystkich lokali w ramach danego osiedla. Podatek od gruntu oraz wieczyste użytkowanie za tereny Stadionu przy ul. Świętopełka 15/23 oraz boiska przy ul. Legionów (za pawilonem "Piotr i Paweł") rozliczane są do powierzchni użytkowej w całej Spółdzielni. Od 1.05.2018 r. opłata wynosi na Osiedlu "Zachód" 0,07 zł/m², na Osiedlu "Wschód" 0,07 zł/m², na Osiedlu "Tysiąclecia" 0,10 zł/m² (stawki na poszczególnych osiedlach nie uległy zmianie).
 8. Zaliczka na centralne ogrzewanie – zróżnicowana dla każdego mieszkania i rozliczana raz w roku.
 9. Zaliczka na podgrzanie wody – zróżnicowana w zależności od zużycia wody dla każdego z mieszkań i rozliczana raz na kwartał w stosunku do wskazań wodomierzy mieszkaniowych. Jednostkowa opłata za 1 m³ podgrzania wody jest w SM "Kopernik" zróżnicowana na budynki. Dla mieszkań bez wodomierzy opłata w zł/osobę również zróżnicowana na budynki. Opłaty z tytułu podgrzania wody uległy zmianie od 01.04.2018 r. Wysokość nowych opłat wyliczono na podstawie kosztów zmiennych podgrzania wody w 2017 r. oraz uwzględniono wysokość taryfy cenowej energii cieplnej, która uległa zwiększeniu od 1.08.2017 r.
 10. Zaliczka na zimną wodę i odprowadzanie ścieków – zróżnicowana dla każdego z mieszkań. Cena zimnej wody i odprowadzenia ścieków wynosi 8,58 zł/m³. Mieszkańcy z lokali bez wodomierzy otrzymali naliczoną opłatę ryczałtową na osobę, w zależności od zużycia wody w 2017 r. w danym budynku.
 11. Opłata stała za wodę wynosi 4,50 zł/mieszkanie opomiarowane. Opłata ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z inkasenckim odczytywaniem wody i jej kwartalnym rozliczaniem, kosztów zużycia wody na cele gospodarcze, części kosztów wynikających z różnic we wskazaniach urządzeń pomiarowych o różnej średnicy.
 12. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wysokość opłaty dla lokali mieszkalnych na podstawie złożonego oświadczenia wynika z uchwały Rady Miasta Torunia. Obecnie obowiązują opłaty wprowadzone od kwietnia 2014 r. wg uchwały z dnia 20.03.2014 r.
 13. Dźwigi
  • fundusz remontowy dźwigów – w wysokości 2,88 zł/osobę (bez zmian), Opłata przeznaczona na remonty i modernizacje dźwigów.
  • eksploatacja i utrzymanie dźwigów – opłata zróżnicowana na nieruchomości. Opłata przeznaczona na pokrycie kosztów konserwacji bieżącej dźwigów, opłaty rocznej na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego, kosztów ubezpieczenia dźwigów oraz kosztów obowiązkowego łącza telefonicznego dźwigów po modernizacji.
  • energia elektryczna dźwigów – opłata zróżnicowana na budynki. Nowa opłata obowiązująca od 1.04.2018 r. wynika z planowanych kosztów na 2018 r. Przy wyliczaniu nowej opłaty brano pod uwagę koszty 2017 r., saldo na 31.12.2017 r. wynikające z porównania kosztów i wpływów oraz wysokość dotychczas naliczanej opłaty.
 14. Gaz – w budynkach ze zbiorczym gazomierzem. Zaliczki są zróżnicowane na budynki i nie uległy one zmianie od 01.04.2018 r.
 15. Energia elektryczna pomieszczeń wspólnych – opłata zróżnicowana dla każdego budynku. Nowa opłata obowiązująca od 1.04.2018 r. wynika z planowanych kosztów na 2018 r. Przy wyliczaniu nowej opłaty brano pod uwagę koszty 2017 r., saldo na 31.12.2017 r. wynikające z porównania kosztów i wpływów oraz wysokość dotychczas naliczanej opłaty.
 16. Realizacja programu bezpieczeństwa – opłata wynosi 2,00 zł/mieszkanie i nie ulega zmianie od 1.05.2018 r.
 17. Opłata na legalizację urządzeń pomiarowych wody – 1,00 zł za jeden wodomierz (opłata obowiązuje od 01.01.2009 r.).
 18. Opłata na legalizację ciepłomierzy – 8,50 zł za ciepłomierz mieszkaniowy (opłata obowiązuje od 01.01.2009 r.).
 19. Opłata dodatkowa za doręczenie korespondencji – w wysokości 2,28 zł miesięcznie (dotychczasowa opłata 1,85 zł). Opłata ta jest naliczana w przypadku, gdy osoby posiadające tytuł prawny do lokali (spółdzielcze lokatorskie prawo, spółdzielcze własnościowe prawo bądź odrębną własność) wystąpiły do Spółdzielni z wnioskiem o dostarczanie im wszelkiej korespondencji przesyłką pocztową na wskazany adres korespondencyjny. Jest ona przeznaczona na pokrycie kosztów z tytułu dodatkowych opłat pocztowych.

Strona Główna


BIEŻĄCE INFORMACJE
PLAN REMONTÓW - 2019
STAWKI OPŁAT
HARMONOGRAM ODCZYTÓW
Ciepłomierze – grupa kwietniowa
Podzielniki c.o. – grupa kwietniowa
OFERTY
Najem lokali użytkowych
Najem powierzchni reklamowych
DZIAŁALNOŚĆ S-O-K
Charakterystyka działalności
Zaproszenia stałe
Imprezy okazjonalne
Koło Wędkarskie
Środy szachowe
Biegacze
Rowelersi
Nordic Walking