Menu Zamknij

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym pt. Moje wymarzone osiedle.
Informacje szczegółowe zawarte są w Regulaminie konkursu.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
„Moje wymarzone osiedle”

§ 1
Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży Moje wymarzone osiedle.
 2. Organizatorem Konkursu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kopernik” w Toruniu.
 3. Regulamin konkursu obowiązujący uczestników zamieszczony jest na stronie www.smkopernik.pl oraz dostępny w siedzibach Administracji Osiedli oraz w Ośrodku Sportowym ul Świętopełka 15/23.
 4. Konkurs rozpoczyna się od dnia 01.03.2021 i do 31.03.2021.
§ 2
Cele konkursu

Celem konkursu jest:

 1. Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.
 2. Popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
 3. Promowanie współpracy międzyosiedlowej SM „Kopernik”.
§ 3
Warunki uczestnictwa
 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-13 lat zamieszkujących w zasobach SM „Kopernik” w Toruniu
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
  • 6 – 9 lat
  • 10 – 13 lat
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej o tematyce obejmującej wyobrażenie o wymarzonym osiedlu.
 5. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach.
 6. Prace mogą być wykonywane w dowolnej technice plastycznej: pastele, farby plakatowe, pisaki, rysunek kredkami, grafika itp.
 7. Prace powinny być wykonywane na papierze typu brystol lub blok techniczny w formacie A4 lub A3.
 8. Prace powinny być wykonywane indywidualnie lub na zajęciach w placówce kulturalno-oświatowej SM „Kopernik”.
 9. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
 10. Praca plastyczna powinna być opisana na odwrocie wg poniższego wzoru:
  Imię, nazwisko i wiek uczestnika,
  Imię, nazwisko, telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego.
 11. Do pracy należy dołączyć poprawnie wypełnione: formularz zgłoszeniowy, oświadczenie dotyczące praw autorskich do dzieła, klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1 do Regulaminu).
 12. Wzory wymaganych dokumentów zostaną dołączone w formie załącznika do regulaminu konkursu, można je pobrać ze strony internetowej www.smkopernik.pl lub otrzymać bezpośrednio w Administracjach Osiedli oraz w biurze Ośrodka Sportowego ul. Świętopełka 15/23.
 13. Prace bez powyższych dokumentów nie będą poddane ocenie konkursowej!

 14. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
 15. Prace mogą składać rodzice, opiekunowie bądź sami uczestnicy, którzy ukończyli 13 rok życia.
 16. Prace należy składać do dnia 15.04.2021r., bezpośrednio w siedzibach:
                  – Administracji Osiedla „Tysiąclecia” ul. Wybickiego 74, Toruń,
                  – Administracji Osiedla „Wschód” ul. Świętopełka 28, Toruń,
                  – Administracji Osiedla „Zachód” ul. Bema 20a, Toruń,
                  – Biura Ośrodka Sportowego ul. Świętopełka15/23, Toruń,
  (decyduje data wpływu do administracji czy biura).
 17. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
§ 4
Ocena prac konkursowych
 1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje Komisja Konkursowa w składzie 3 osób, powołana przez Organizatora.
 2. Komisja Konkursowa po uwagę weźmie:
  • umiejętność doboru tematu pracy,
  • jakość wykonania,
  • oryginalność.
 3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
§ 5
Ogłoszenie wyników Konkursu
 1. Lista laureatów wraz z ich pracą konkursową zostanie opublikowana na stronie internetowej SM „Kopernik” (www.smkopernik.pl)
 2. Osoby nagrodzone zostaną telefonicznie powiadomione o wynikach konkursu oraz terminie i sposobie odbioru dyplomów i nagród rzeczowych.
 3. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Ośrodku Sportowym przy ul. Świętopełka 15/23.
§ 6
Nagrody
 1. W każdej kategorii przyznawane będą nagrody i wyróżnienia (nagrody rzeczowe i dyplomy) za nadesłane prace plastyczne.
 2. Organizator przyzna dyplomy i nagrody rzeczowe w dwóch kategoriach wiekowych.
 3. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca oraz dwa wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych.
§ 7
Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do Konkursu powstałe bez winy Organizatora.
 3. Koszty: przygotowania, złożenia pracy konkursowej oraz przejazdu do miejsca odebrania nagrody i wyróżnienia ponosi Uczestnik Konkursu.
 4. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej do Konkursu.
 7. Ewentualne spory między Organizatorem a Uczestnikiem Konkursu będą rozstrzygane polubownie.
 8. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik”.

Załączniki

Osoby przystępujące do konkursu są zobowiązane do złożenia wypełnionych niżej podanych dokumentów:

                – zgłoszenie do konkursu
                – oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich
                – klauzula dotycząca ochrony danych osobowych.