Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 27

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 19.05.2021 r.

 • Zaakceptowano materiał stanowiący informację z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu w I kwartale 2021 r. i postanowiono go przedłożyć Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej w dniu 24.05.2021 r. a następnie na posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej w dniu 26.05.2021 r. z wnioskiem o zatwierdzenie.
 • Postanowiono zrzec się prawa do odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od Decyzji BOM.6131.64.2021JT z dnia 13.05.2021 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Torunia w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Legionów 212 w Toruniu kolidujących z planowaną realizacją inwestycji polegającej na wymianie sieci ciepłowniczej.
 • Na wniosek mieszkańców postanowiono zlecić firmie EL-BUD – Kamil Elzner sprzątanie klatki schodowej budynku przy ul. Legionów 171b.
 • Podjęto decyzję o zakupie mebli do wyremontowanej sali w Klubie Seniora KACPEREK przy ul. Kaliskiego 9.
 • Określono planowane koszty i wysokość odpłatności uczestników półkolonii letnich organizowanych przez Spółdzielnię w Ośrodku Sportowym przy ul. Świętopełka 15/23.
 • Postanowiono ufundować Tarczę Bracką o nazwie Tarcza Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w zawodach strzeleckich organizowanych przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Toruniu.
 • Dokonano zmiany wynagrodzenia dla Iwony Górtowskiej za świadczenie usług porządkowych w części nieruchomości Osiedla WSCHÓD.
 • Podjęto decyzję o najmie części ogrodzenia boiska przy ul. Legionów na umieszczenie banneru reklamowego.
 • Podjęto decyzję w sprawie podnajmu części lokalu użytkowego w pawilonie przy ul. Szosa Chełmińska 53.
 • Podjęto decyzję w sprawie ceny wymiany podzielników kosztów ogrzewania wyparkowych na elektroniczne radiowe w zakresie planowanym na 2021 r.
 • Zatwierdzono wyniki postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy docieplenia i remontu lukarn w budynkach:
  • Rybaki 32 – 2 sztuki,
  • Matejki 5 – 2 sztuki.
 • Zatwierdzono wyniki postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy wymiany zaworów podpionowych instalacji c.o. w piwnicach budynków:
  • zadanie 3 – Żwirki i Wigury 58-60,
  • zadanie 4 – Chrobrego 21-25.

  Przy tym jednocześnie postanowiono unieważnić postępowanie przetargowe dotyczące:

  • zadanie 1 – Harcerska 1-1c,
  • zadanie 2 – Harcerska 7-7c.
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy kapitalnego remontu balkonów w budynkach:
  • zadanie 1 – Świętopełka 36e – 4 balkony,
  • zadanie 2 – Świętopełka 38 – 3 balkony.
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy nowego pokrycia papą termozgrzewalną wierzchniego krycia wraz z robotami towarzyszącymi na budynku przy ul. Łąkowej 14-24.
 • Podjęto decyzję o wykonaniu robót dodatkowych w ramach prac związanych z rozbiórką budynku przy ul. Czecha 20a.
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy wymiany pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Fałata 68-72.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach od 12 maja 2021 r. do 18 maja 2021 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestr członków Spółdzielni w dniach od 12 maja 2021 r. do 18 maja 2021 r. w związku ze sprzedażą lokalu lub zgonem.
 • Podjęto decyzję o zawarciu indywidualnych umów na:
  • prowadzenie zajęć jogi dla mieszkańcw Spółdzieni;
  • prowadzenie zajęć szachowych w Klubie KACPEREK;
  • sprawowanie opieki nad dziećmi uczestniczącymi w półkoloniach letnich;
  • utrzymanie czystości w Klubie Seniora KACPEREK;
  • utrzymanie czystości w Klubie Seniora ZACISZE.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 19.05.2021 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 26 Protokół nr 28