Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 51

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 20.10.2021 r.

 • Zarząd przyjął materiały na posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej w dniu 27.10.2021 r. w sprawach ujętych w porządku obrad z wniosku Zarządu.
 • Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 54 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze oraz na podstawie postanowienia § 89 w związku treścią § 85 ust. 6 i § 86 ust. 2 pkt 8/ Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu, postanowił udzielić:
  • Hannie Modrzejewskiej;
  • Wiesławie Lewandowskiej;
  • Małgorzacie Zięciak;

  pełnomocnictwa do reprezentowania – we wszystkich czynnościach prawnych i faktycznych – Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu poprzez składanie oświadczeń woli za Spółdzielnię wyłącznie wspólnie z osobą wchodzącą w skład Zarządu, w formie przewidzianej treścią art. 54 ust. 1 ustawy – Prawo spółdzielcze oraz brzmieniem § 89 ust. 1 Statutu Spółdzielni.

 • Podjęto decyzję w sprawie zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej władz Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu.
 • Na wniosek mieszkańców, podjęto decyzję o zleceniu firmie EL-BUD Kamil Elzner sprzątania klatki schodowej w budynku przy ul. Kaliskiego 1a.
 • Określono wysokość stawek za wykonywanie usług porządkowych na klatkach schodowych w budynkach wielorodzinnych w zasobach Osiedla ZACHÓD przez firmę Kunszt – Doradztwo Marcin Pulkowski.
 • Określono wysokość stawek za wykonywanie usług porządkowych na klatkach schodowych w budynkach wielorodzinnych w zasobach Osiedla WSCHÓD przez firmę Kunszt – Doradztwo Marcin Pulkowski.
 • Postanowiono zawrzeć umowę najmu lokalu użytkowego o powierzhni 36 m² w piwnicy pawilonu przy ul. Kościuszki 41/47.
 • Dokonano zmiany wynagrodzenia dla Przedsiębiorstwa Społecznego CISTOR Spółka z o.o. za wykonywanie usług porządkowych w pawilonie przy ul. Bema 20a.
 • Dokonano zmiany wynagrodzenia dla firmy Usługi Porządkowe – Marek Ceraficki za usługi w zakresie ręcznego odśnieżania i uszorstniania chodników na terenie nieruchomości:
  • Kochanowskiego 19-21a i Mickiewicza 130-130b;
  • Kochanowskiego 14-16.
 • Zmieniono wysokość wynagrodzenia dla firmy Aleksandra Piast-Szlubowska za usług w zakresie bieżącej konserwacji i utrzymania terenów zieleni w nieruchomości:
  • Kochanowskiego 19-21a i Mickiewicza 130-130b;
  • Gałczyńskiego 40 i Morcinka 1-7.
 • Zmieniono wysokość wynagrodzenia dla firmy Aleksandra Piast-Szlubowska za usługi zespolone w nieruchomościach:
  • Mickiewicza 52-56;
  • Mickiewicza 83a-83c.
 • Zmieniono wysokość wynagrodzenia dla firmy Aleksandra Piast-Szlubowska za świadczone usługi porządkowe w części nieruchomości Osiedla ZACHÓD.
 • Podjto decyzję w sprawie rozpoczęcia przez SM KOPERNIK rozliczania zużycia wody w kolejnych budynkach wyposażonych w wodomierze z odczytem radiowym.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach od 13 października 2021 r. do 19 października 2021 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach od 13 października 2021 r. do 19 października 2021 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 20.10.2021 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 50 Protokół nr 52