Menu Zamknij
Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna
TeleOpieka – ROPS
TeleOpieka
 
Poniżej prezentujemy informację nadesłaną do naszej Spółdzielni dotyczącą projektu pomocy sąsiedzkiej:

 

Szanowni Państwo,

Województwo Kujawsko-Pomorskie w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. w Toruniu oraz gminami województwa kujawsko-pomorskiego realizuje projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WKP na lata 2014-2020, skierowany do osób niesamodzielnych, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W ramach projektu ponad 2,5 tysiąca mieszkańców naszego województwa zostało objętych wsparciem w postaci bransoletki życia.

Mając na uwadze skalę potrzeb osób mających trudności w codziennym funkcjonowaniu (tj. takich, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego), planujemy uruchomić usługi pomocowe w postaci pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego.

Usługi te w głównej mierze będą dotyczyć udzielania opiekuńczego wsparcia osobom samotnym, niesamodzielnym. Zakres świadczonych usług dotyczy w szczególności:

 • pomocy w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów;
 • pomocy w przygotowywaniu i podawaniu posiłków;
 • pomocy w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym;
 • pomocy w praniu odzieży i bielizny;
 • pomocy w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach;
 • informowania rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych;
 • odwiedzin w szpitalu;
 • wspólnego czytania książek, gazet czy rozmowy.

Wobec powyższego, zwracamy się do Państwa z prośbą o przeprowadzenie rozeznania, kto z mieszkańców Państwa otoczenia byłby zainteresowany taką formą wsparcia.

Realizacja zadania, jakim jest pomoc sąsiedzka i wolontariat opiekuńczy prezentuje się następująco:

 • Jest to nieodpłatna forma wsparcia, co oznacza, że Uczestnik (osoba potrzebująca wsparcia) nie będzie obciążona żadnymi kosztami.
 • Realizacja opisywanego zadania jest planowana na 2023 r.
 • Dla 1 uczestnika zostało przeznaczone średnio 85 h wsparcia.
 • Osoby, które będą chętne, by skorzystać z usług muszą złożyć formularz zgłoszeniowy oraz podpisać kontrakt trójstronny, który z punktu widzenia Uczestnika jest ważny, ponieważ jest to gwarancja świadczenia usług dla tej osoby.
 • Na podstawie wypełnionego, dostarczonego do ROPS w Toruniu i zweryfikowanego formularza zgłoszeniowego zostanie udzielone wsparcie.

Głównym założeniem opisywanego przedsięwzięcia jest dotarcie do jak największej liczby osób starszych, niesamodzielnych, którzy potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Istotnym jest, by wsparcie środowiskowe było dostępne dla osób z szerokiego grona. Świadczenie pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego ma również sprzyjać rozwojowi jednostki, umacnianiu więzi społecznych, relacji i świadomości, że każdy jest ważny bez względu na swój stan zdrowia czy wiek.

Gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców Państwa otoczenia, aby zgłaszali osoby, które potrzebują wsparcia i pomocy.

Prosimy o informację zwrotną, jaka liczba mieszkańców z Państwa otoczenia mogłaby zostać objęta wsparciem w postaci pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego.

Termin na przekazanie informacji zwrotnej to 15.12. 2022 r.

W razie wątpliwości lub pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami:

 • Jolanta Mordzak, j.mordzak@rops.torun.pl, tel. 56 657 14 69, 56 657 14 70 wew. 10 67;
 • Anna Nowicka, a.nowicka@rops.torun.pl, tel. 56 657 14 70, wew. 14 11
 • Elżbieta Mordzak, e.mordzak@rops.torun.pl, tel. 56 657 14 70, wew. 14 11.

W załączeniu przesyłamy także Państwu plakat informacyjny.

Z wyrazami szacunku

Anna Nowicka
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
ul. Bartkiewiczówny 93
87-100 Toruń

 

Formularz zgłoszeniowy

Podobne wpisy