Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 16

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 23.03.2022 r.

 • Wyrażono zgodę na organizację wielkanocnych warsztatów świątecznych dla mieszkańców SM KOPERNIK.
 • Ze względu na nieterminowe opróżnianie pojemników i nieutrzymywanie porządku wokół nich, podjęto decyzję o wypowiedzeniu umowy użyczenia terenów z przeznaczeniem na ustawienie pojemników do zbiórki odzieży używanej zawartej z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.
 • Przyjęto wyniki postępowania przetargowego na wymianę kanalizacji podposadzkowej w piwnicach budynków mieszkalnych przy ul. Popiela 1-3B i Gagarina 38-42.
 • Zapoznano się z informacją dotyczącą reklamy nowej inwestycji na Osiedlu JAR w Toruniu w dniu 23.03.2022 r.
 • Działając na podstawie art. 36 § 9-13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze w kształcie nadanym jej ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, postanowiono zarządzić podjęcie w formie pisemnej przez Walne Zgromadzenie wszystkich Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu, następujących uchwał:
  1. Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu za 2021 rok.
  2. Uchwała nr 2 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu za 2021 rok.
  3. Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu za 2021 rok.
  4. Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu za 2021 rok.
  5. Uchwała nr 5 w sprawie zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu.

  W załączeniu:

  • karta do głosowania z uchwałami
  • instrukcja głosowania
  • zmiany Statutu SM „Kopernik”

  Uchwała Zarządu nr 1/16/2022 w powyższej sprawie.

 • Podjęto decyzję w sprawie upoważnienia Beaty Majewskiej i Agaty Kuszyńskiej do wystawiania Faktur VAT bez podpisu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik”.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Strobanda 12c i Watzenrodego 24 – nowej inwestycji SM „Kopernik” na Jarze na dzień 23.03.2022 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 16-22.03.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 16-22.03.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 23.03.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 15 Protokół nr 17