Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 19

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 06.04.2022 r.

 • Postanowiono przedłożyć Radzie Nadzorczej na posiedzeniu plenarnym w dniu 13.04.2022 r., wniosek o zatwierdzenie z mocą od 01.05.2022 r. zmiany wysokości opłat mieszkaniowych z tytułu energii elektrycznej części wspólnych budynków.
 • Postanowiono przedłożyć Radzie Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu plenarnym przygotowaną propozycję zmiany stawek opłat za podgrzanie wody obowiązującą od 01.05.2022 r.
 • Zatwierdzono zmianę stawki wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług kominiarskich przez Zakład Usług Kominiarskich Piotr Wiśniewski.
 • Wyrażono zgodę na wykonanie prac remontowych w lokalu użytkowym przy ul. Świętopełka 15/23 przez najemcę.
 • Dokonano zmiany wysokości opłaty z tytułu dzierżawy terenu przy ul. Świętopełka 15/23 z przeznaczeniem na korty tenisowe.
 • Wyrażono zgodę Pracowni Geodezyjnej GRAFION na skrócenie okresu wypowiedzenia umowy najmu lokalu przy ul. Kościuszki 41/47.
 • Podjęto decyzję w sprawie zmiany warunków spłaty kosztów przygotowania i realizacji budowy lokali mieszkalnych wraz z miejscami postojowymi i komórkami lokatorskimi w budynkach przy ul. Strobanda 12c i Watzenrodego 24.
 • Zaakceptowano Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy kapitalnego remontu balkonów i loggii w budynkach przy ul. Konopnickiej 6 i Krasińskiego 116.
 • Zatwierdzono wyniki przetargu ograniczonego na wykonanie bieżącej konserwacji instalacji fotowoltaicznych znajdujących się w zasobach Spółdzielni w latach 2022 i 2023.
 • Wyrażono zgodę na przeprowadzenie przetargu ograniczonego dotyczącego legalizacji wodomierzy i ciepłomierzy w budynkach przy ul.:
  • Łąkowa 34-34e;
  • Świętopełka 38;
  • Gagarina 82-86a;
  • Gagarina 120-126;
  • Gagarina 132-138;
  • Mickiewicza 134-136;
  • Harcerska 1d;
  • Łąkowa 34-34e;
  • Świętopełka 38;
  • Harcerska 1d.
 • Podjęto decyzję o przeprowadzeniu przetargu ograniczonego na wymianę oświetlenia parkingu, uporządkowanie instalacji wraz z wymianą szafek elektrycznych, wymianę instalacji elektrycznej w tym WLZ, GTR, zmianę układu zasilania odpowiednio przy ul. Mickiewicza 134-136, Krasińskiego 88-88a, Kaliskiego 5-5a.
 • Przyjęto przedłożoną przez Pracownię Projektową P.U.H. KANON ofertę na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla określonych budynków znajdujących się w zasobach SM KOPERNIK.
 • Przyjęto przedłożoną przez firmę GB Senkowscy Sp z o.o. ofertę na wymianę wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicy budynku mieszkalnego przy ul. Świętopełka 22-22c.
 • Zatwierdzono wyniki przetargu ograniczonego na malowanie klatek schodowych ujętych w Planie remontów na rok 2022 w budynku przy ul. Szosa Chełmińska 140e.
 • Przyjęto przedłożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjne „REBUD” ofertę na wymianę instalacji wodociągowej w budynku mieszkalnym przy ul. Sczanieckiego 10-16.
 • Postanowiono przekazać na konto Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Toruniu składkę członkowską na rok 2022.
 • Postanowiono kontynuować prezentację reklamy dotyczącej nowej inwestycji Spółdzielni na Osiedlu JAR na billboardzie firmy Edpol przy ul. Żółkiewskiego.
 • Postanowiono zlecić uporządkowanie archiwum zakładowego zgodnie z aktualnym stanem prawnym.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Strobanda 12c i Watzenrodego 24 na Osiedlu JAR – stan na dzień 06.04.2022 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 30.03.-05.04.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 30.03.-05.04.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 06.04.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 18 Protokół nr 20