Menu Zamknij
Spółdzielnia Mieszkaniowa KOPERNIK w Toruniu, ul. Matejki 94‑96
ogłasza przetarg nieograniczony na 
sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynków
w postaci:

  • papierowej, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej, oraz
  • elektronicznej, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej

na podstawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, zmienionej ustawą z dnia 07 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi, w tym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Oferta powinna zawierać:

  • nazwę firmy, dokładny adres, email, KRS, NIP, Regon;
  • oświadczenie, że Wykonawca posiada kadrę wpisaną do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej i uprawnioną do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;
  • datę sporządzenia oferty oraz termin ważności oferty;
  • cenę ofertową za sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej (netto, VAT, brutto) za każdy budynek jako całość;
  • termin realizacji prac oraz okres związania ofertą.

Pliki do pobrania:

Oferty należy złożyć osobiście w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Matejki 94‑96 w Toruniu w terminie do 14 kwietnia 2023 r. do godziny 10:00.
 
Osoba prowadząca: mgr inż. Ireneusz Pryła – telefon: 56-612-06-57.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.