Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 28

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 28.06.2023 r.

 • 1/ Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AZ” z dnia 27.06.2023 r. w sprawie zawarcia umów na „usługi zespolone” z firmą Clean Solutions Sp. z o.o. na nieruchomości:
  nr 3019 Krasińskiego 88-88a
  nr 3024 Mickiewicza 64
  nr 3029 Szosa Chełmińska 16-22
  nr 3031 Odrodzenia 7-9.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AW” z dnia 12.06.2023 r. w sprawie ujęcia w korekcie kosztów napraw ogólnych na rok 2023 zadania: – usunięcie awarii pionu wody ciepłej i zimnej – Nieruchomość 1009 ul. Sczanieckiego 32.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 27.06.2023 r. w sprawie lokalu użytkowego przy ul. Kaliskiego 9 o pow. 97,43m2 – Laboratorium Dentystyczne Modento A. Pawlak, K. Rup-Lewandowska, A. Sęczkowski Sp.J. w sprawie przedłużenia umowy najmu na czas nieokreślony z mocą od dnia 01.01.2024 r.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 22.06.2023 r. w sprawie ustalenia stawki najmu za lokal użytkowy przy ul. Kościuszki 41/47 o pow. 100m2.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 19.06.2023 r. w sprawie lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 41/47 o pow. 599m2, którego najemcą jest Poczta Polska S.A. – wyrażono zgodę na oznakowanie kopertą miejsca parkowania przy rampie Urzędu Pocztowego.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 28.06.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie aneksu do umowy nr 40/2023 zawartej z panem Jackiem Przyborskim prowadzącym działalność pod nazwą „NORDIK Jacek Przyborski” dotyczącej sporządzania świadectw energetycznych.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek TT z dnia 28.06.2023 r. dotyczący przyjęcia wzrostu kosztów ogrzewania dla ustalenia kolejnych zaliczkowych opłat na c.o. w wysokości określonej w zestawieniach kosztów energii cieplnej – pozycja „Przewidywany wzrost kosztów” w zestawieniu kosztów energii cieplnej.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 28.06.2023 r. dotyczący zlecenia dodatkowych prac pomalowania i odświeżenia parteru klatki schodowej firmie Dźwig Polska Sp. z o.o., w związku z realizacją zadania „przebudowa zespołu wejściowego i szybu windowego oraz wymianę dźwigu osobowego” w budynkach Świętopełka 20, 20A, 22A, 22C i 24.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 20.06.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przesuniecie terminu końcowego robót remontowych polegających na remoncie konstrukcji balkonów dostawionych do budynku Bażyńskich 33-33c w Toruniu z planowanego terminu 30.06.2023 r. na dzień 28.07.2023 r.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 27.06.2023 r. dotyczący wyrażenia zgody na zlecenie z wolnej ręki firmie Usługi Projektowe w Budownictwie Maciej Michalski z Torunia (w oparciu o § 41 pkt. 1a i 6 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane wykonywane na rzecz S.M. Kopernik w Toruniu) wykonania dokumentacji projektowej budowy zjazdu w pasie drogowym przy ul. Gagarina w Toruniu (działka nr 56) na podstawie decyzji MZD z dnia 06.06.2023.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 28.06.2023 r. dotyczący zatwierdzenia oferty firmy Zakład Usług Remontowo Budowlanych „WARBUD” s.c. na wykonanie robót ujętych w planie remontów na 2023r. p.n. „Wymiana zaworów podpionowych wewnętrznej instalacji c.o. w piwnicach budynku mieszkalnego przy ul. Rusa 6-8” jako najkorzystniejszej ze złożonych ofert.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 20.06.2023 r. w sprawie przyjęcia oferty Operatora P4 sp. z o.o.:
  – na świadczenie usług transmisji danych dla 8 budynków (zgodnie z planem remontów 2023r. – wymiana wodomierzy ze zdalnym odczytem/budowa CWU) w ramach usług systemu monitoringu wizyjnego, danych telemetrycznych (odczyt urządzeń pomierniczych), danych telemetrycznych instalacji PV.
  – na podpisanie aneksu dla 14 numerów dla których kończy się umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych.
  – na świadczenie usług głosowych (nielimitowanej) wraz z pakietem danych na potrzeby zapewnienia połączenia głosowego w dźwigach osobowych wg planu remontów 2023 dla nowych 16 kart. Umowa na czas określony 24 miesiące.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 28.06.2023 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 15-27.06.2023 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 15-27.06.2023 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 28.06.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 27 Protokół nr 29