Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 45

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 18.10.2023 r.

 • Dokonano wyboru firmy JPB Serwis Sp. z o.o. na świadczenie usług odśnieżania („akcja zima”) na terenie nieruchomości ul. Strobanda 12c, ul. Grasera 8, ul. Watzenrodego 24 z wynagrodzeniem w formie miesięcznego ryczałtu.
 • Wyrażono zgodę na zaliczenie odszkodowania za szkodę w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Bydgoska 86/88a na poczet czynszu za najem.
 • Postanowiono dokonać zmiany cen za usługi „akcji zima” na sezon 2023/2024 świadczoneprzez firmę Usługi Agrotechniczne GARDEN A. Jasieniecki.
 • Postanowiono przedłużyć zawartą z firmą Żabka Polska S.A. umowę najmu lokalu przy ul. Kościuszki 34.
 • Zaakceptowano wysokość opłaty adiacenckiej wynikającej z pisma Urzędu Miasta z dnia 05.10.2023 r. sygn. WGN.3134.15.2023wp.
 • Zadecydowano o wykonaniu robót dodatkowych w ramach realizacji budowy parkingu wraz z drogami dojazdowymi i odwodnieniem na potrzeby pawilonu handlowego przy ul. Szosa Chełmińska 53 w Toruniu.
 • Podjęto decyzję o zamontowaniu systemu monitoringu wizyjnego dla budynków przy ul. Grasera 8, ul. Strobanda 12c i ul. Watzenrodego 24 w Toruniu przez firmę Opticam A. Sosnowski.
 • Podjęto decyzję o zawarciu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej władz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 18.10.2023 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 11-17.10.2023 r. w związku z nabyciem prawa do lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 11-17.10.2023 r. w związku z utratą lub zbyciem prawa do lokalu.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 18.10.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 44 Protokół nr 46