Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 1

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 08.01.2024 r.

 • Postnowono wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego o powierzchni 30 m² w pawilonie przy ul. Bema 20a.
 • Postnowono wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego o powierzchni 7,6 m² w piwnicy przy ul. Konopnickiej 4.
 • Podjęto decyzję o zmianie wynagrodzenia dla firmy CISTOR Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. za świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości.
 • Na podstawie materiału przygotwanego przez Dział Finansow-Księgowy, zapoznano się ze zużyciem energii cieplnej brutto według faktur.
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego na potrzeby wyłonienia wykonawcy malowania klatek schodowych w budynkach przy u. Matejki 5-9 i ul. Krasińskiego 94-94a.
 • Wyrażono zgodę na udostępnienie przez PGE Toruń S.A. zdjęć termowizyjnych stropodachów poszczególnych budynków znajdujących się w zasobach SM Kopernik.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 27.12.2023 r. – 07.01.2024 r. w związku z nabyciem prawa do lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 27.12.2023 r. – 07.01.2024 r. w związku z utratą lub zbyciem prawa do lokalu.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 08.01.2024 r. o godzinie 8:44.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 52 Protokół nr 2