Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 2

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 10.01.2024 r.

 • Podjęto deyzję o zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 38 m² przy ul. Świętopełka 26.
 • W związku z awarią urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnej, podjęto decyzję o partycypaji Spółdzielni w kosztach remontu Spółdzielni lokalu użytkowego o powierzchni 36 m² znajdującego się w piwnicy w pawilonie przy ul. Kościuszki.
 • Wyrażono zgodę na dzierżawę terenu przy ul. Jeśmanowicza z przeznaczeniem na instalację dwóch paczkomatów.
 • Zatwierdzono zmianę terminów zakończenia wykonania audytów energetycznych i dokumentacji projektowej dla siedmiu budynków.
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego na wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z podejściami pod urządzenia sanitarne w budynku mieszkalnym przy ul. Popiela 7.
 • Podjęto decyzję o przeprowadzeniu przetargu ograniczonego na wykonanie kapitalnego remontu balkonów w budynkach przy ul. Bema 18 i 24.
 • Postanowiono podpisać ugodę z Gminą Miasta Toruń w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Kozackiej 21 – Legionów 216f w Toruniu.
 • Zatwierdzono planowane koszty organizowanych półkolonii zimowych w 2024 r. oraz wysokość odpłatności uczestników.
 • Podjęto decyzję dotyczącą zatwierdzenia różnic inwentaryzacyjnych środków trwałych i wyposażenia niskocennego długotrwałego użytkowania oraz sposobu ich rozliczenia dla Administracji Ogólnej, Administracji Osiedli i Stadionu Osiedlowego.
 • Postanowiono spisać w pozostałe przychody operacyjne kwoty z tytułu różnic w opłatach oraz w pozostałe koszty operacyjne z tytułu różnic we wpłatach.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 08-09.01.2024 r. w związku z nabyciem prawa do lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 08-09.01.2024 r. w związku z utratą lub zbyciem prawa do lokalu.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 10.01.2024 r. o godzinie 8:51.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 1 Protokół nr 3