Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 7

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 14.02.2024 r.

 • Zatwierdzono specyfikację naboru ofert na świadczenie usług w zakresie:
  • Pogotowia Technicznego w zasobach Administracji Osiedli WSCHÓD, TYSIĄCLECIA, ZACHÓD oraz trzech wspólnot mieszkaniowych,
  • prac konserwacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych, domofonowych oraz odgromowych w zasobach Administracji Osiedli WSCHÓD, TYSIĄCLECIA, ZACHÓD oraz trzech wspólnot mieszkaniowych,
  • prac konserwacyjnych instalacji wod-kan, c.w.u., c.o., gaz zasobach Administracji Osiedli ZACHÓD.
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy wymiany drzwi wejściowych na nowe stalowe ze zworą magnetyczną w budynkach przy ul. Bema 18, Jeśmanowicza 4-14, Legionów 121-131, Legionów 165-165c.
 • Zatwierdzono wybór najkorzystniejszej oferty przedłożonej przez firmę Usługi Elektryczne Ryszard Tęcza na wykonanie okresowych badań instalacji elektrycznych w budynkach przewidzianych w planie gospodarczym na 2024 rok.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 07-13.02.2024 r. w związku z nabyciem prawa do lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 07-13.02.2024 r. w związku z utratą lub zbyciem prawa do lokalu.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 14.02.2024 r. o godzinie 8:20.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 6 Protokół nr 8