Menu Zamknij
Aktualności
Stawki opłat mieszkaniowych

Zarząd SM „Kopernik” przypomina, że w styczniu 2023 r. zostali Państwo zawiadomieni pismem znak GL/763/2023, że od 01.05.2023 r. zmieni się wysokość stawek opłat mieszkaniowych zależnych od Spółdzielni oraz podatku od nieruchomości.

Od 01.05.2023 r. zmienia się także wysokość składników opłaty mieszkaniowej niezależnych od Spółdzielni tj. opłat za zimną wodę i odprowadzenie ścieków, za podgrzanie wody, za energię elektryczną części wspólnych budynków oraz dźwigów (jeśli są w budynku), zaliczek za gaz (w budynkach ze zbiorczym gazomierzem).

W związku z powyższym, od 01.05.2023 r. składniki miesięcznej opłaty mieszkaniowej wynoszą, jak niżej:

Opłaty niezależne od Spółdzielni:

 1. Podatek od nieruchomości (od powierzchni lokalu mieszkalnego i przynależnej piwnicy oraz od gruntu w danej nieruchomości). Jego wysokość wynika z Uchwały nr 965/22 Rady Miasta Torunia z dnia 20.10.2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok. W przypadku ustanowienia odrębnej własności lokalu, jego właściciel ma obowiązek regulować podatek bezpośrednio do Gminy Miasta Toruń, zaś Spółdzielnia od kolejnego miesiąca po zawarciu aktu notarialnego zmniejsza odpowiednio naliczaną opłatę mieszkaniową nie naliczając podatku.
 2. Zaliczka na centralne ogrzewanie – w różnej wysokości dla każdego mieszkania, rozliczana po zakończeniu okresu rozliczeniowego odrębnie dla każdego z budynków. Wysokość zaliczki uwzględnia koszty energii cieplnej dla budynku z faktur PGE Toruń oraz ceny i stawki energii cieplnej zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki. Od 01.01.2023 r. nastąpił powrót do stawki podatku VAT 23%.
 3. Zaliczka na podgrzanie wody – zróżnicowana w zależności od zużycia wody dla każdego z mieszkań i rozliczana raz na kwartał w stosunku do wskazań wodomierzy mieszkaniowych. Jednostkowa opłata za 1 m³ podgrzania wody jest zróżnicowana na budynki. Dla mieszkań bez wodomierzy opłata naliczana w zł/osobę. Nowe opłaty uwzględniają taryfę cenową energii cieplnej PGE Toruń obowiązującą od 01.03.2023 r., jak również podatek VAT w wysokości 23%.
 4. Zaliczka na zimną wodę i odprowadzanie ścieków – zróżnicowana dla każdego z mieszkań. Od 27.04.2023 r. wzrasta cena zimnej wody i odprowadzenia ścieków z 9,41 zł/m³ do 10,66 zł/m³ brutto – na podstawie Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 11.04.2023 r., o której Toruńskie Wodociągi poinformowały Spółdzielnie w piśmie z dnia 25.04.2023 r. Dla mieszkań bez wodomierzy opłata naliczana w zł/osobę.
 5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wysokość opłaty dla lokal i mieszkalnych wynika z uchwały Rady Miasta Torunia. Do 30.06.2023 r. obowiązuje uchwała nr 447/20. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie wielorodzinnej wynosi 14,00 zł od osoby (przy selektywnej zbiórce). W przypadku gdy nie jest wypełniany obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka opłaty wynosi 28,00 zł od osoby. Stawki opłat, zgodnie z uchwałą nr 1072/23 Rady Miasta Torunia z dnia 20.04.2023 r. od 01.07.2023 r. wzrosną odpowiednio do 20,00 zł od osoby (przy selektywnej zbiórce) i 40,00 zł od osoby (gdy nie jest wypełniany obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny).
 6. Gaz – w budynkach ze zbiorczym gazomierzem. Zaliczki są zróżnicowane na budynki. Od 01.05.2023 r. ulegają one zmianie. Nowe opłaty uwzględniają stawki za gaz i opłaty dystrybucyjne oraz abonamentowe PGNiG i stawkę podatku VAT 23%.
 7. Energia elektryczna pomieszczeń wspólnychopłata zróżnicowana dla każdego budynku. Nowe opłaty uwzględniają koszty energii elektrycznej z 2022 r. w częściach wspólnych poszczególnych budynków (gł. klatki schodowe, numery administracyjne, korytarze piwniczne, dodatkowe oświetlenie budynku), wysokość cen i stawek energii elektrycznej Energa Obrót S.A. obowiązujące na koniec 2022 r. Uwzględniono także stawkę podatku VAT 23%.
 8. Energia elektryczna dźwigówopłata zróżnicowana dla każdego budynku wyposażonego w te urządzenia.

Opłaty zależne od Spółdzielni:

 1. Eksploatacja i utrzymanie nieruchomościopłata jest zróżnicowana dla poszczególnych nieruchomości (art. 4 oraz art. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Obejmuje w szczególności: amortyzację środków trwałych, zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych, koszty utrzymania lokali własnych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, płace z narzutami, koszty usług porządkowych nieruchomości, koszty przeglądów wentylacji, gazowych, usług deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji, akcji zima, sporządzania dokumentacji technicznej budynków, ubezpieczenia budynków i mienia Spółdzielni, podatku od budowli i części wspólnych w budynkach oraz koszty konserwacji instalacji wod.-kan., c.o., c.w., gazowej, elektrycznej, domofonowej, obsługi pogotowia technicznego Spółdzielni, utrzymania zieleni oraz wykonania obowiązkowych pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków. Przy wyliczaniu nowych stawek brano pod uwagę koszty wg wykonania za I-III kw. 2022 r. na poszczególnych nieruchomościach, szacowane koszty IV kw. 2022 r. oraz uwzględniono planowane koszty eksploatacji i utrzymania na rok 2023. Uwzględniono także przewidywane saldo wpływów i kosztów na poszczególnych nieruchomościach na dzień 31.12.2022 r. oraz wskaźniki makroekonomiczne z projektu budżetu kraju na 2023 r. (przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług za 2022 r. ok. 13,8%, wskaźnik inflacji na 2023 r. ok. 9,8%), jak również inne czynniki kosztotwórcze w 2023 r. Wzrost najniższego wynagrodzenia w kraju i stawki roboczogodziny oraz składek ZUS, znaczny wzrost cen materiałów budowlanych, instalacyjnych czy papierniczych to czynniki wpływające na wzrost cen usług świadczonych przez wykonawców (w zakresie konserwacji, utrzymania zieleni, utrzymania porządku, akcji zima i innych usług obcych). Dla lokali członków SM „Kopernik” uwzględniono, że część kosztów eksploatacji i utrzymania w wysokości 0,60 zł/m² miesięcznie będzie pokryta z nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2022 oraz z części planowanej nadwyżki w gospodarce wynajmowanymi lokalami użytkowymi Spółdzielni na rok 2023. Osoby nie będące członkami Spółdzielni mają naliczoną wyższą opłatę, gdyż nie korzystają z pożytków z działalności Spółdzielni.
 2. Fundusz remontowyopłata jest różna dla poszczególnych nieruchomości. Zmiana stawki uzależniona jest od wielkości planowanego zakresu robót remontowych w roku 2023 oraz w kolejnych latach, jak również przewidywanego salda funduszu w danej nieruchomości na dzień 31.12.2022 r. Plan robót remontowych na rok 2023 w podziale na nieruchomości został zatwierdzony na wniosek Zarządu Spółdzielni na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 25.11.2022 r. i stanowi integralną część planu gospodarczego SM „Kopernik” na rok 2023.
 3. Działalność społeczno-oświatowo-kulturalna – opłata w wysokości 0,05 zł/m², nie uległa ona zmianie. Prowadzenie tej działalności jest zgodne z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych i wynika ze Statutu SM „Kopernik”. Osoby nie będące członkami Spółdzielni mogą korzystać z różnych form tej działalności, po zawarciu umowy i po ustaleniu odrębnej opłaty.
 4. Eksploatacja i utrzymanie mienia Spółdzielni – mienie to obejmuje w szczególności ciągi pieszojezdni, ogólnodostępne parkingi, place zabaw, boksy śmietnikowe obsługujące kilka nieruchomości, tereny rekreacyjne, nieruchomości zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej związanymi z funkcjonowaniem budynków, nieruchomości lub osiedli, tereny rekreacyjne i tereny niezabudowane. Koszty w tej pozycji są rozliczane do powierzchni użytkowej wszystkich lokali w ramach danego osiedla. Podatek od gruntu oraz wieczyste użytkowanie za tereny Stadionu przy ul. Świętopełka 15/23 oraz boiska przy ul. Legionów (za pawilonem „Tuż Tuż”) rozliczane są do powierzchni użytkowej w całej Spółdzielni. Opłata jest przeznaczona przede wszystkim na pokrycie kosztów podatku od gruntu, opłaty za wieczyste użytkowanie terenów, koszty usług porządkowych, utrzymania zieleni i akcji zima. Od 01.05.2023 r. opłata wynosi: na osiedlu „Wschód” 0,09 zł/m² (było 0,08 zł/m²), na osiedlu „Zachód” 0,09 zł/m² (nie było zmiany), na osiedlu „Tysiąclecia” 0,12 zł/m² (było 0,10 zł/m²). Zmiana opłaty wynika w szczególności z wyższych stawek podatku od gruntu, wzrostu kosztów utrzymania zieleni, usług porządkowych czy akcji zima.
 5. Opłata stała za wodę wynosi 4,50 zł/mieszkanie opomiarowane. Opłata ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów zużycia wody na cele gospodarcze oraz części kosztów wynikających z różnic we wskazaniach urządzeń pomiarowych o różnej średnicy.
 6. Eksploatacja i utrzymanie dźwigówopłata zróżnicowana na nieruchomości, które są wyposażone w dźwigi osobowe. Jest ona przeznaczona na pokrycie kosztów konserwacji bieżącej dźwigów, opłaty rocznej na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego, kosztów ubezpieczenia dźwigów oraz kosztów obowiązkowego łącza telefonicznego dźwigów po modernizacji, planowane badania resurs dźwigów na 2023 r.
 7. Fundusz remontowy dźwigów – stawka 0,30 zł/m² dla większości nieruchomości z dźwigami, zaś w przypadku dwóch nieruchomości 0,26 zł/m². Takie opłaty obowiązują od 01.01.2021 r. i nie ulegają zmianie od 01.05.2023 r. Opłata przeznaczona na remonty i modernizacje dźwigów.
 8. Realizacja programu bezpieczeństwa – opłata wynosi 2,00 zł/mieszkanie i nie ulega zmianie od 01.05.2023 r.
 9. Opłata na legalizację urządzeń pomiarowych wody 1,00 zł/za jeden wodomierz (opłata obowiązuje od 01.01.2009 r.).
 10. Opłata na legalizację ciepłomierzy 8,50 zł/za ciepłomierz mieszkaniowy (opłata obowiązuje od 01.01.2009 r.).
 11. Opłata dodatkowa za doręczenie korespondencji – wzrasta do 3,85 zł mieszkanie (dotychczasowa opłata 3,50 zł). Opłata ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów z tytułu dodatkowych opłat pocztowych i obsługi związanej z przygotowaniem wysyłki – w przypadku podania do Spółdzielni tzw. adresu korespondencyjnego znajdującego się poza zasobem zarządzanym przez SM „Kopernik”.