Menu Zamknij
Aktualności
Stawki opłat mieszkaniowych

Zarząd SM „Kopernik” przypomina, że w  styczniu 2022 r. zostali Państwo zawiadomieni pismem znak GL/698/2022, że od 01.05.2022 r. zmieni się wysokość stawek opłat mieszkaniowych zależnych od Spółdzielni oraz podatku od nieruchomości. Obowiązek zawiadomienia o zmianie składników opłaty mieszkaniowej, które są zależne od Spółdzielni na trzy miesiące naprzód wynika z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. (tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 1208 ze zm.).

Od 01.05.2022 r. ulega także zmianie wysokość opłat za podgrzanie wody, opłat za zimną wodę i odprowadzenie ścieków, opłat za energię elektryczną części wspólnych budynków oraz dźwigów (jeśli są w budynku), zaliczek za gaz (w budynkach ze zbiorczym gazomierzem). Są to składniki opłaty mieszkaniowej niezależne od Spółdzielni.

W związku z powyższym, obowiązujące od 01.05.2022 r. składniki miesięcznej opłaty mieszkaniowej są następujące:

 1. Eksploatacja i utrzymanie nieruchomościopłata jest zróżnicowana dla poszczególnych nieruchomości (art. 4 oraz art. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Obejmuje w szczególności: amortyzację środków trwałych, zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych, koszty utrzymania lokali własnych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, płace z narzutami, koszty usług porządkowych nieruchomości, koszty przeglądów wentylacji, gazowych, usług deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji, akcji zima, ubezpieczenia budynków i mienia Spódzielni, podatku od budowli i części wspólnych w budynkach oraz koszty konserwacji instalacji wod.-kan., c.o., c.w., gazowej, elektrycznej, domofonowej, obsługi pogotowia technicznego Spółdzielni, utrzymania zieleni oraz wykonania obowiązkowych pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków. Przy kalkulowaniu stawek uwzględniono między innymi przewidywane saldo wpływów i kosztów na poszczególnych nieruchomościach na dzień 31.12.2021 r., zakładany w projekcie budżetu kraju wskaźnik inflacji w ujęciu średniorocznym na 2022 r. w wysokości 3,3%, przewidywany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług za 2021 r. w wysokości ok. 4,4%, wzrosty czynników kosztotwórczych, na które Spółdzielnia nie ma wpływu tj. wzrost najniższego wynagrodzenia w kraju w 2022 r. i stawki roboczogodziny o ok. 7,5% oraz wzrost cen materiałów (co przekłada się m.in. na wzrost cen usług wykonawców). Na wielkość zmiany od 01.05.2022 r. stawki z tytułu eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości ma wpływ też niedobór w pokryciu kosztów eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości za 2020 r., który zwiększył koszty roku 2021 (dotyczy to części nieruchomości w Spółdzielni), planowane na 2022 r. wyższe koszty utrzymania zieleni m.in. wobec wniosków mieszkańców np. o uzupełniające i dodatkowe nasadzenia, czy cięcia pielęgnacyjne i sanitarne, planowane na 2022 r. obowiązkowe przeglądy 5-letnie stanu technicznego w części nieruchomości, konieczność wykonania zabiegów niszczenia szczurów w danej nieruchomości i przywrócenia szczuroszczelności bądź wykonanie innych usług DDD poza podstawową i obowiązkową (2x w roku) usługą deratyzacyjną polegającą na wyłożeniu trutki w części piwnicznej budynków, jak również planowane na 2022 r. wyższe koszty akcji zima. Poniesione koszty odśnieżania i uszorstniania w 2021r. są znacznie wyższe niż planowane na 2021 r. Dla lokali członków SM „Kopernik” uwzględniono, że część kosztów eksploatacji i utrzymania w wysokości 0,60 zł/m² miesięcznie będzie pokryta z nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2021 oraz z części planowanej nadwyżki w gospodarce wynajmowanymi lokalami użytkowymi Spółdzielni na rok 2022. Osoby nie będące członkami Spółdzielni mają naliczoną wyższą opłatę, gdyż nie korzystają z pożytków z działalności Spółdzielni.

 2. Fundusz remontowynaliczany jest wg różnych stawek. Zmiana stawki uzależniona jest od wielkości planowanego zakresu robót remontowych w roku 2022 oraz w kolejnych latach, jak również przewidywanego salda funduszu w danej nieruchomości na dzień 31.12.2021 r. Plan robót remontowych na rok 2022 w podziale na nieruchomości został zatwierdzony na wniosek Zarządu Spółdzielni na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24.11.2021 r. i stanowi integralną część planu gospodarczego SM „Kopernik” na rok 2022.

 3. Podatek od nieruchomości (od powierzchni lokalu mieszkalnego i przynależnej piwnicy oraz od gruntu w danej nieruchomości). Jego wysokość wynika z Uchwały nr 739/21 Rady Miasta Torunia z dnia 21.10.2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. Ten składnik opłaty mieszkaniowej jest niezależny od Spółdzielni. W przypadku ustanowienia odrębnej własności lokalu jego właściciel ma obowiązek regulować podatek bezpośrednio do Gminy, zaś Spółdzielnia od kolejnego miesiąca po zawarciu aktu notarialnego zmniejsza odpowiednio naliczaną opłatę mieszkaniową nie naliczając podatku.

 4. Działalność społeczno-oświatowo-kulturalna – opłata w wys. 0,05 zł/m², nie uległa ona zmianie. Prowadzenie tej działalności jest zgodne z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych i wynika ze Statutu SM „Kopernik”. Osoby nie będące członkami Spółdzielni mogą korzystać z różnych form tej działalności, po zawarciu umowy i po ustaleniu odrębnej opłaty.

 5. Eksploatacja i utrzymanie mienia wspólnego Spółdzielni – mienie to obejmuje w szczególności ciągi pieszojezdni, ogólnodostępne parkingi, place zabaw, boksy śmietnikowe obsługujące kilka nieruchomości, tereny rekreacyjne, nieruchomości zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej związanymi z funkcjonowaniem budynków, nieruchomości lub osiedli, tereny rekreacyjne i tereny niezabudowane. Koszty w tej pozycji są rozliczane do powierzchni użytkowej wszystkich lokali w ramach danego osiedla. Podatek od gruntu oraz wieczyste użytkowanie za tereny Stadionu przy ul. Świętopełka 15/23 oraz boiska przy ul. Legionów (za pawilonem „Tuż Tuż”) rozliczane są do pow. użytkowej w całej Spółdzielni. Opłata jest przeznaczona przede wszystkim na pokrycie kosztów podatku od gruntu, opłaty za wieczyste użytkowanie terenów, koszty usług porządkowych, utrzymania zieleni i akcji zima. Od 01.05.2022 r. opłata wzrasta o 0,01 zł/m² na każdym z trzech osiedli, w szczególności w związku z wyższym podatkiem od nieruchomości – od gruntu oraz ponoszonymi większymi kosztami akcji zima i utrzymania zieleni. Po zmianie, opłata na osiedlu „Wschód” wynosi 0,08 zł/m², na osiedlu „Zachód” wynosi 0,09 zł/m², na osiedlu „Tysiąclecia” 0,10 zł/m².

 6. Zaliczka na centralne ogrzewanie – zróżnicowana dla każdego mieszkania i rozliczana raz w roku.

 7. Zaliczka na podgrzanie wody zróżnicowana w zależności od zużycia wody dla każdego z mieszkań i rozliczana raz na kwartał w stosunku do wskazań wodomierzy mieszkaniowych. Jednostkowa opłata za 1 m³ podgrzania wody jest w SM „Kopernik” zróżnicowana na budynki. Dla mieszkań bez wodomierzy opłata naliczana w zł/osobę. Nowe opłaty wyliczono na podstawie średniomiesięcznego zużycia energii cieplnej na podgrzanie wody w miesiącach pozagrzewczych 2021 r. (przeliczonego na 12 miesięcy), zużycia c.w. w m³ w poszczególnych budynkach w 2021 r., ceny netto energii cieplnej obowiązującej od września 2021 r. i prognozę ich zmian w 2022 r. przez PGE oraz obniżony podatek VAT.

 8. Zaliczka na zimną wodę i odprowadzanie ścieków – zróżnicowana dla każdego z mieszkań. Od 27.04.2022 r. wzrasta cena zimnej wody i odprowadzenia ścieków z 9,22 zł/m³ do 9,41 zł/m³ brutto – na podstawie Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dla mieszkań bez wodomierzy opłata naliczana w zł/osobę.

 9. Opłata stała za wodę wynosi 4,50 zł/mieszkanie opomiarowane. Opłata ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z inkasenckim odczytywaniem wody i jej kwartalnym rozliczaniem (w przypadku tych budynków, gdzie nie ma jeszcze wodomierzy z odczytem zdalnym), kosztów zużycia wody na cele gospodarcze, części kosztów wynikających z różnic we wskazaniach urządzeń pomiarowych o różnej średnicy.

 10. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wysokość opłaty dla lokali mieszkalnych wynika z  uchwały Rady Miasta Torunia nr 447/20 z dnia 10.09.2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i zwolnień z opłat. Ustalona została miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie wielorodzinnej w wysokości 14,00 zł od osoby (przy selektywnej zbiórce). Jednocześnie ustalono wyższą stawkę opłaty w wys. 28,00 zł od osoby w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 11. Dźwigi:

  • Fundusz remontowy dźwigów – stawka 0,30 zł/m² dla większości nieruchomości z dźwigami, zaś w przypadku dwóch nieruchomości 0,26 zł/m²). Takie opłaty obowiązują od 01.01.2021 r. i nie ulegają zmianie od 01.05.2022 r. Opłata przeznaczona na remonty i modernizacje dźwigów;

  • Eksploatacja i utrzymanie dźwigówopłata zróżnicowana na nieruchomości, które są wyposażone w dźwigi osobowe. Jest ona przeznaczona na pokrycie kosztów konserwacji bieżącej dźwigów, opłaty rocznej na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego, kosztów ubezpieczenia dźwigów oraz kosztów obowiązkowego łącza telefonicznego dźwigów po modernizacji, planowane badania resurs dźwigów na 2022 r. w jednej nieruchomości. Nadto, przypadku części nieruchomości uwzględniono zwrot poniesionych wcześniej – w 2020 r. kosztów za obowiązkowe badania resurs dźwigów, które rozłożono do rozliczenia w czasie;

  • Energia elektryczna dźwigówopłata zróżnicowana na budynki. Nowe opłaty wyliczono na podstawie kosztów poniesionych w 2021 r. w poszczególnych budynkach, uwzględniono wzrost cen netto energii elektrycznej Energa-Obrót od stycznia 2022 r. oraz obniżony podatek VAT. W przypadku budynków z pobudowaną instalacją fotowoltaiczną przyjęto założenie mniejszego zużycia e.e. w 2022 r.

 12. Gaz – w budynkach ze zbiorczym gazomierzem. Zaliczki są zróżnicowane na budynki. Od 01.05.2022 r. ulegają one zmianie. Nowe opłaty uwzględniają koszty gazu w 2021 r., wzrost cen PGNiG od stycznia 2022 r. i obniżony podatek VAT.

 13. Energia elektryczna pomieszczeń wspólnychopłata zróżnicowana dla każdego budynku. Nowe opłaty wyliczono na podstawie kosztów poniesionych w 2021 r., uwzględniono wzrost cen netto energii elektrycznej przez Energa-Obrót od stycznia 2022 r. i obniżony podatek VAT. W przypadku budynków z instalacją fotowoltaiczną uwzględniono mniejsze koszty e.e. w 2022 r.

 14. Realizacja programu bezpieczeństwa – opłata wynosi 2,00 zł/mieszkanie i nie ulega zmianie od 01.05.2022 r.

 15. Opłata na legalizację urządzeń pomiarowych wody 1,00 zł za jeden wodomierz (opłata obowiązuje od 01.01.2009 r.).

 16. Opłata na legalizację ciepłomierzy 8,50 zł za ciepłomierz mieszkaniowy (opłata obowiązuje od 01.01.2009 r.).

 17. Opłata dodatkowa za doręczenie korespondencji – wzrasta do 3,50 zł miesięcznie/mieszkanie (dotychczasowa opłata 3,35 zł). Opłata ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów z tytułu dodatkowych opłat pocztowych i obsługi związanej z przygotowaniem wysyłki – w przypadku podania do Spółdzielni tzw. adresu korespondencyjnego znajdującego się poza zasobem zarządzanym przez SM „Kopernik”.