Menu Zamknij

Zarząd

Organy Spółdzielni – Zarząd

W skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” wchodzą:

Marek ŻółtowskiPrezes Zarządu
Andrzej BajduszewskiZastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Inwestycyjnych
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Eksploatacyjnych

Bieżące decyzje zaprezentowane są w protokołach z posiedzeń Zarządu.

Rada Nadzorcza

Organy Spółdzielni – Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik”,
wybranej przez Walne Zgromadzenie na okres 2019-2022:

  1. Jan Baranowski Przewodniczący RN
  2. Tadeusz Ziółkowski Zastępca Przewodniczącego RN
  3. Aleksandra Rujna Sekretarz RN
  4. Danuta Gadziomska Członek RN
  5. Antoni Gronowski Członek RN
  6. Sylwia Hartwich Członek RN
  7. Roman Jędrzejewski Członek RN
  8. Andrzej Korpusiński Członek RN
  9. Barbara Michalska Członek RN
10.Patrycja Mietlicka Członek RN
11. Anna Napora Członek RN
12. Danuta Szabunio Członek RN

Członkowie Rady Nadzorczej pracują w następujących komisjach:

KOMISJA REWIZYJNAKOMISJA GOSPODARKI LOKALAMI I BEZPIECZEŃSTWAKOMISJA TECHNICZNAPREZYDIUM RADY NADZORCZEJ
 Danuta Gadziomska
Patrycja Mietlicka
Tadeusz Ziółkowski
 Sylwia Hartwich
Barbara Michalska
Anna Napora
Danuta Szabunio
 Andrzej Korpusiński
Antoni Gronowski
Roman Jędrzejewski
Aleksandra Rujna
 Jan Baranowski
Tadeusz Ziółkowski
Aleksandra Rujna
Danuta Gadziomska
Sylwia Hartwich
Andrzej Korpusiński

 

DYŻURY

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury przyjmując skargi i wnioski w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 15:30 do 17:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Matejki 94-96.

 

Bieżącą działalność przedstawiają protokoły Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie

Organy Spółdzielni – Walne Zgromadzenie


Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należą:

 • uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej, światowej i kulturalnej,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
 • rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
 • podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrywania strat,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości i zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
 • oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 • podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się spółdzielni, podziału spółdzielni, a także przyłączenia jej jednostki organizacyjnej do innej spółdzielni, likwidacji spółdzielni oraz postawienia w stan upadłości spółdzielni,
 • rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji,
 • uchwalanie zmian Statutu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku rewizyjnego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
 • uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 • wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz rozstrzyganie o uchyleniu zawieszenia członka Rady Nadzorczej,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do innych organizacji gospodarczych oraz wystąpienia z nich,
 • wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
 • żądanie przeprowadzenia lustracji,
 • wyznaczenie likwidatorów Spółdzielni,
 • uchwalenie celu przeznaczenia pozostałego po likwidacji majątku Spółdzielni,
 • uchwalanie górnego wskaźnika wynagrodzeń dla Zarządu Spółdzielni w stosunku do średniej krajowej.

Walne Zgromadzenie Zarząd zwołuje przynajmniej raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca, jak również może być zwołane z ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie.