Menu Zamknij

Stawki opłat

Stawki opłat mieszkaniowych

Zarząd SM „Kopernik” przypomina, że w styczniu 2021 r. zostali Państwo zawiadomieni pismem znak GL/794/2021, że od 01.05.2021 r. zmieni się wysokość stawek opłat mieszkaniowych zależnych od Spółdzielni oraz podatku od nieruchomości. Obowiązek zawiadomienia o zmianie składników opłaty mieszkaniowej, które są zależne od Spółdzielni na trzy miesiące naprzód wynika z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1465 ze zm.).

Od 01.05.2021 r. ulega zmianie wysokość stawek opłat za podgrzanie wody oraz za energię elektryczną części wspólnych budynków. Są to składniki opłaty mieszkaniowej niezależne od Spółdzielni.

W związku z powyższym, obowiązujące od 01.05.2021 r. składniki miesięcznej opłaty mieszkaniowej są następujące:

 1. Eksploatacja i utrzymanie nieruchomościopłata jest zróżnicowana dla poszczególnych nieruchomości (art. 4 oraz art. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Obejmuje w szczególności: amortyzację środków trwałych, zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych, koszty utrzymania lokali własnych (GMT dokonała od I/2021 r. przeszacowania wartości gruntów, a w części nieruchomości zwiększyła stawkę procentową opłaty rocznej z 1% do 3%), opłaty pocztowe, prowizje bankowe, płace z narzutami, koszty usług porządkowych nieruchomości, koszty przeglądów wentylacji, gazowych, usług deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji, akcji zima, sporządzania dokumentacji technicznej budynków, ubezpieczenia budynków i mienia Spółdzielni, podatku od budowli i części wspólnych w budynkach oraz koszty konserwacji instalacji wod.-kan., c.o., c.w., gazowej, elektrycznej, domofonowej, obsługi pogotowia technicznego Spółdzielni, utrzymania zieleni oraz wykonania obowiązkowych pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków. Przy kalkulowaniu stawek uwzględniono między innymi przewidywane saldo wpływów i kosztów na poszczególnych nieruchomościach na dzień 31.12.2020 r., zakładany w projekcie budżetu kraju wskaźnik inflacji na 2021 r. w wysokości 1,8%, przewidywany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług za 2020 r. w wysokości 3,3%, wzrosty czynników kosztotwórczych, na które Spółdzielnia nie ma wpływu tj. wzrost najniższego wynagrodzenia w kraju w 2021 r. i stawki roboczogodziny o 7,7% oraz wzrost cen materiałów i usług. Na wielkość zmiany od 01.05.2021 r. stawki z tytułu eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości ma wpływ też niedobór w pokryciu kosztów eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości za 2019 r., który zwiększył koszty roku 2020 (dot. części nieruchomości w Spółdzielni), planowane na 2021 r. wyższe koszty utrzymania zieleni m.in. wobec wniosków mieszkańców np. o uzupełniające i dodatkowe nasadzenia, czy dosiew trawy, planowane na 2021 r. obowiązkowe przeglądy 5-letnie stanu technicznego w części nieruchomości oraz konieczność wykonania zabiegów niszczenia szczurów w danej nieruchomości i przywrócenia szczuroszczelności bądź wykonanie innych usług DDD poza podstawową i obowiązkową (2x w roku) usługą deratyzacyjną polegającą na wyłożeniu trutki w części piwnicznej budynków. Dla lokali członków SM „Kopernik” uwzględniono, że część kosztów eksploatacji i utrzymania w wysokości 0,60 zł/m² miesięcznie będzie pokryta z nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2020 oraz z części planowanej nadwyżki w gospodarce wynajmowanymi lokalami użytkowymi Spółdzielni na rok 2021. Osoby nie będące członkami Spółdzielni mają naliczoną wyższą opłatę, gdyż nie korzystają z pożytków z działalności Spółdzielni.

 2. Fundusz remontowynaliczany jest wg różnych stawek. Zmiana stawki uzależniona jest od wielkości planowanego zakresu robót remontowych w roku 2021 oraz w kolejnych latach, jak również przewidywanego salda funduszu w danej nieruchomości na dzień 31.12.2020 r. Plan robót remontowych na rok 2021 w podziale na nieruchomości został zatwierdzony na wniosek Zarządu Spółdzielni na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 25.11.2020 r. i stanowi integralną część planu gospodarczego SM „Kopernik” na rok 2021.

 3. Podatek od nieruchomości (od powierzchni lokalu mieszkalnego i przynależnej piwnicy oraz od gruntu w danej nieruchomości). Jego wysokość wynika z Uchwały nr 472/20 Rady Miasta Torunia z dnia 24.09.2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Ten składnik opłaty mieszkaniowej jest niezależny od Spółdzielni. W przypadku ustanowienia odrębnej własności lokalu jego właściciel ma obowiązek regulować podatek bezpośrednio do Gminy, zaś Spółdzielnia od kolejnego miesiąca po zawarciu aktu notarialnego zmniejsza odpowiednio naliczaną opłatę mieszkaniową nie naliczając podatku.

 4. Działalność społeczno-oświatowo-kulturalna – opłata w wysokości 0,05 zł/m², nie uległa ona zmianie. Prowadzenie tej działalności jest zgodne z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych i wynika ze Statutu SM „Kopernik”. Osoby nie będące członkami Spółdzielni mogą korzystać z różnych form tej działalności, po zawarciu umowy i po ustaleniu odrębnej opłaty.

 5. Eksploatacja i utrzymanie mienia wspólnego Spółdzielni – mienie to obejmuje w szczególności ciągi pieszojezdni, ogólnodostępne parkingi, place zabaw, boksy śmietnikowe obsługujące kilka nieruchomości, tereny rekreacyjne, nieruchomości zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej związanymi z funkcjonowaniem budynków, nieruchomości lub osiedli. Koszty w tej pozycji są rozliczane do pow. użytkowej wszystkich lokali w ramach danego osiedla. Podatek od gruntu oraz wieczyste użytkowanie za tereny Stadionu przy ul. Świętopełka 15/23 oraz boiska przy ul. Legionów (za pawilonem „Tuż Tuż”) rozliczane są do pow. użytkowej w całej Spółdzielni. Opłata jest przeznaczona przede wszystkim na pokrycie kosztów podatku od gruntu, opłaty za wieczyste użytkowanie terenów, koszty usług porządkowych, utrzymania zieleni i akcji zima. Od 01.05.2021 r. opłata nie uległa zmianie i wynosi: na osiedlu „Zachód” 0,08 zł/m², na osiedlu „Wschód” 0,07 zł/m², zaś na osiedlu „Tysiąclecia” 0,09 zł/m².

 6. Zaliczka na centralne ogrzewanie – zróżnicowana dla każdego mieszkania i rozliczana raz w roku.

 7. Zaliczka na podgrzanie wody – zróżnicowana w zależności od zużycia wody dla każdego z mieszkań i rozliczana raz na kwartał w stosunku do wskazań wodomierzy mieszkaniowych. Jednostkowa opłata za 1 m³ podgrzania wody jest w SM „Kopernik” zróżnicowana na budynki. Dla mieszkań bez wodomierzy opłata w zł/osobę również zróżnicowana na budynki. Nowe opłaty wyliczono na podstawie średniomiesięcznego zużycia energii cieplnej na podgrzanie wody w miesiącach letnich (przeliczonego na 12 miesięcy roku 2021 r.), wskazań wodomierzy w lokalach w danym budynku oraz obowiązującej od 14.08.2020 r. taryfy cenowej energii cieplnej (nastąpił wówczas wzrost cen PGE o ok. 12%).

 8. Zaliczka na zimną wodę i odprowadzanie ścieków – zróżnicowana dla każdego z mieszkań. Od 27.04.2021 r. obowiązuje nowa taryfa cenowa za dostawę zimnej wody i odprowadzenie ścieków, zgodnie z którą cena wynosi 9,22 zł/m³. Zaliczki ustalane są jeszcze na podstawie dotychczasowej ceny, która wynosiła 8,89 zł/m³. Powstałe różnice będą uwzględniane w kolejnych kwartalnych rozliczeniach do czasu dostarczenia mieszkańcom zaktualizowanych wydruków opłat.

 9. Opłata stała za wodę wynosi 4,5 zł/mieszkanie opomiarowane. Opłata ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z inkasenckim odczytywaniem wody i jej kwartalnym rozliczaniem, kosztów zużycia wody na cele gospodarcze, części kosztów wynikających z różnic we wskazaniach urządzeń pomiarowych o różnej średnicy.

 10. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wysokość opłaty dla lokali mieszkalnych wynika z uchwały Rady Miasta Torunia nr 447/20 z dnia 10.09.2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i zwolnień z opłat. Ustalona została miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie wielorodzinnej w wysokości 14,00 zł od osoby (przy selektywnej zbiórce). Jednocześnie ustalono wyższą stawkę opłaty w wys. 28,00 zł od osoby w przypadku, gdy nie jest wypełniany obowiązek selektywnej zbiórki.

 1. Dźwigi:

  • Fundusz remontowy dźwigów – stawka 0,30 zł/m² dla większości nieruchomości z dźwigami, zaś w przypadku dwóch nieruchomości 0,26 zł/m²). Takie opłaty obowiązują od 01.01.2021 r. i nie ulegają zmianie od 01.05.2021 r. Opłata przeznaczona na remonty i modernizacje dźwigów;

  • Eksploatacja i utrzymanie dźwigówopłata zróżnicowana na nieruchomości, które są wyposażone w dźwigi osobowe. Jest ona przeznaczona na pokrycie kosztów konserwacji bieżącej dźwigów, opłaty rocznej na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego, kosztów ubezpieczenia dźwigów oraz kosztów obowiązkowego łącza telefonicznego dźwigów po modernizacji. Nadto, uwzględnia zwrot poniesionych w 2020 r. kosztów za obowiązkowe badania resurs dźwigów;

  • Energia elektryczna dźwigów opłata zróżnicowana na budynki. Nowe opłaty wyliczono na podstawie kosztów poniesionych w 2020 r. oraz z uwzględnieniem wzrostu cen jednostkowych energii elektrycznej od stycznia 2021 r.

 2. Gaz – w budynkach ze zbiorczym gazomierzem. Zaliczki są zróżnicowane na budynki i nie uległy one zmianie od 01.05.2021 r.

 3. Energia elektryczna pomieszczeń wspólnychopłata zróżnicowana dla każdego budynku. Nowe opłaty wyliczono na podstawie kosztów poniesionych w 2020 r. oraz z uwzględnieniem wzrostu cen jednostkowych energii elektrycznej od stycznia 2021 r.

 4. Realizacja programu bezpieczeństwa – opłata wynosi 2,00 zł/mieszkanie i nie ulega zmianie od 01.05.2021 r.

 5. Opłata na legalizację urządzeń pomiarowych wody 1,00 zł za jeden wodomierz (opłata obowiązuje od 01.01.2009 r.).

 6. Opłata na legalizację ciepłomierzy 8,50 zł za ciepłomierz mieszkaniowy (opłata obowiązuje od 01.01.2009 r.).

 7. Opłata dodatkowa za doręczenie korespondencji – w wysokości 3,35 zł miesięcznie (dotychczasowa opłata 3,00 zł). Opłata ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów z tytułu dodatkowych opłat pocztowych i obsługi związanej z przygotowaniem wysyłki w przypadku podania do Spółdzielni tzw. adresu korespondencyjnego znajdującego się poza zasobem zarządzanym przez SM „Kopernik”.