SM Kopernik Toruń - logo
Biuro czynne: Pn, Śr-Pt: 7:00 - 15:00 wt: 8:00 - 17:00

Organy spółdzielni

Walne zgromadzenie

 

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
 

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należą:

 • uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej, światowej i kulturalnej,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
 • rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
 • podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrywania strat,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości i zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
 • oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 • podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się spółdzielni, podziału spółdzielni, a także przyłączenia jej jednostki organizacyjnej do innej spółdzielni, likwidacji spółdzielni oraz postawienia w stan upadłości spółdzielni,
 • rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji,
 • uchwalanie zmian Statutu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku rewizyjnego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
 • uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 • wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz rozstrzyganie o uchyleniu zawieszenia członka Rady Nadzorczej,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do innych organizacji gospodarczych oraz wystąpienia z nich,
 • wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
 • żądanie przeprowadzenia lustracji,
 • wyznaczenie likwidatorów Spółdzielni,
 • uchwalenie celu przeznaczenia pozostałego po likwidacji majątku Spółdzielni,
 • uchwalanie górnego wskaźnika wynagrodzeń dla Zarządu Spółdzielni w stosunku do średniej krajowej.

 

Walne Zgromadzenie Zarząd zwołuje przynajmniej raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca, jak również może być zwołane z ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie.

 

 

Rada nadzorcza

 

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik”,
wybranej przez Walne Zgromadzenie na okres 2023-2026:

 

1. Maria Danuta Gadziomska  —  Przewodniczący RN

2. Tadeusz Ziółkowski  —  Zastępca Przewodniczącego RN

3. Maciej Szewczyk  —  Sekretarz RN

4. Czesław Degórski  —  Członek RN

5. Helena Galicka  —  Członek RN

6. Roman Jędrzejewski  —  Członek RN

7. Andrzej Korpusiński  —  Członek RN

8. Dawid Malejka  —  Członek RN

9. Patrycja Mietlicka  —  Członek RN

10. Anna Napora  —  Członek RN

11. Ryszard Paszowski  —  Członek RN

12. Stanisław Sosnowski  —  Członek RN

 

 

Prezydium Rady Nadzorczej

 

1. Maria Danuta Gadziomska  —  Przewodniczący Prezydium

2. Tadeusz Ziółkowski  —  Zastępca Przewodniczącego

3. Maciej Szewczyk  —  Sekretarz

4. Andrzej Korpusiński  —  Członek

5. Dawid Malejka  —  Członek

 

 

Komisja Rewizyjna

 

1. Tadeusz Ziółkowski  —  Przewodniczący Komisji

2. Patrycja Mietlicka  —  Zastępca Przewodniczącego

3. Helena Galicka  —  Sekretarz

4. Maria Danuta Gadziomska  —  Członek

 

 

Komisja Techniczna

 

1. Andrzej Korpusiński  —  Przewodniczący Komisji

2. Stanisław Sosnowski  —  Zastępca Przewodniczącego

3. Roman Jędrzejewski  —  Sekretarz

4. Ryszard Paszowski  —  Członek

 

 

Komisja Gospodarki Lokalami i Bezpieczeństwa

 

1. Dawid Malejka  —  Przewodniczący Komisji

2. Anna Napora  —  Zastępca Przewodniczącego

3. Ryszard Paszowski  —  Sekretarz

 

 

DYŻURY

 

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury przyjmując skargi i wnioski w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 15:30 do 17:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Matejki 94-96.

 

Bieżącą działalność przedstawiają protokoły Rady Nadzorczej.

 

 

Zarząd

 

W skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” wchodzą:

 

Marek Żółtowski  —  Prezes Zarządu

Andrzej Bajduszewski  —  Zastępca Prezesa

 

Bieżące decyzje zaprezentowane są w protokołach z posiedzeń Zarządu.