SM Kopernik Toruń - logo
Biuro czynne: Pn, Śr-Pt: 7:00 - 15:00 wt: 8:00 - 17:00

Stawki opłat

Zarząd SM "Kopernik" przypomina, że w styczniu 2024 r. zostali Państwo zawiadomieni pismem znak GL/776/2024, że od 01.05.2024 r. zmieni się wysokość stawek opłat mieszkaniowych zależnych od Spółdzielni oraz podatku od nieruchomości.

Od 01.05.2024 r. zmienia się także wysokość składników opłaty mieszkaniowej niezależnych od Spółdzielni, tj. opłat za zimną wodę i odprowadzenie ścieków, za podgrzanie wody, za energię elektryczną części wspólnych budynków oraz dźwigów (jeśli są w budynku), zaliczek za gaz (w budynkach ze zbiorczym gazomierzem).

 

W związku z powyższym, od 01.05.2024 r. składniki miesięcznej opłaty mieszkaniowej  wynoszą, jak niżej:

 

Opłaty niezależne od Spółdzielni:

 1. Podatek od nieruchomości (od powierzchni lokalu mieszkalnego i przynależnej piwnicy oraz od gruntu w danej nieruchomości). Jego wysokość wynika z Uchwały nr 1190/23 Rady Miasta Torunia z dnia 19.10.2023 r. w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok. W przypadku ustanowienia odrębnej własności lokalu jego właściciel ma obowiązek regulować podatek bezpośrednio do Gminy Miasta Toruń, zaś Spółdzielnia od kolejnego miesiąca po zawarciu aktu notarialnego zmniejsza odpowiednio naliczaną opłatę mieszkaniową nie naliczając podatku.
 2. Zaliczka na centralne ogrzewanie - w różnej wysokości dla każdego z lokali mieszkalnych,  rozliczana po zakończeniu 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego odrębnie dla każdego z budynków. Wysokość zaliczki uwzględnia koszty energii cieplnej dla budynku poniesione do PGE Toruń oraz obowiązujące ceny i stawki energii cieplnej.
 3. Zaliczka na podgrzanie wody - zróżnicowana w zależności od zużycia wody dla każdego z mieszkań i rozliczana raz na kwartał w stosunku do wskazań wodomierzy mieszkaniowych. Jednostkowa opłata za 1 m3 podgrzania wody jest ustalana w Spółdzielni w różnej wysokości na budynki. Dla mieszkań bez wodomierzy opłata naliczana w zł/osobę. Nowe opłaty ustalono na podstawie wskaźnika podgrzania wody w poszczególnych budynkach wg analizy za 2023 r. oraz cen PGE Toruń za GJ brutto, w tym przewidywaną ich zmianę od lipca br.
 4. Zaliczka na zimną wodę i odprowadzanie ścieków - zróżnicowana dla każdego z mieszkań. Od 27.04.2024 r. wzrasta cena zimnej wody i odprowadzenia ścieków z 10,66 zł/m3 do 11,08 zł/m3 brutto - na podstawie  Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 11.04.2023 r. Dla mieszkań bez wodomierzy opłata naliczana w zł/osobę.
 5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wysokość opłaty dla lokali mieszkalnych wynika z uchwały Rady Miasta Torunia. Od 01.07.2023 r. obowiązuje uchwała nr 1072/23. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie wielorodzinnej wynosi 20,00 zł od osoby (przy selektywnej zbiórce). W przypadku gdy nie jest wypełniany obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka opłaty wynosi 40,00 zł od osoby.
 6. Gaz w budynkach ze zbiorczym gazomierzem (w zasobach Spółdzielni 28 budynków ze zbiorczym gazomierzem) - zaliczki są zróżnicowane na budynki. Zmienione opłaty ustalono w oparciu o koszty 2023 r. oraz ceny i stawki za gaz PGNiG, jak również  podatek VAT 23%.
 7. Energia elektryczna pomieszczeń wspólnych - opłata zróżnicowana dla każdego budynku. Nowe opłaty ustalono w oparciu o koszty energii elektrycznej z 2023 r. w częściach wspólnych poszczególnych budynków (gł. klatki schodowe, numery administracyjne, korytarze piwniczne, dodatkowe oświetlenie budynku), wysokość cen i stawek energii elektrycznej Energa Obrót S.A. (w tym  przewidywaną zmianę od lipca 2024r.). Uwzględniono także stawkę podatku VAT 23%.
 8. Energia elektryczna dźwigów - opłata zróżnicowana dla każdego budynku wyposażonego w te urządzenia.

Opłaty zależne od Spółdzielni:

 1. Eksploatacja i utrzymanie nieruchomościopłata jest zróżnicowana dla poszczególnych nieruchomości (art. 4 oraz art. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Obejmuje w szczególności: amortyzację środków trwałych, zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych, koszty utrzymania lokali własnych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, płace z narzutami, koszty usług porządkowych nieruchomości, koszty usług przeglądów wentylacji, gazowych, usług deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji, akcji zima, sporządzania dokumentacji technicznej budynków, ubezpieczenia budynków i mienia Spółdzielni, podatku od budowli i części wspólnych w budynkach oraz koszty konserwacji instalacji wod.-kan., c.o., c.w., gazowej, elektrycznej, domofonowej, obsługi pogotowia technicznego Spółdzielni, utrzymania zieleni oraz wykonania obowiązkowych pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków. Przy wyliczaniu nowych stawek brano pod uwagę koszty wg wykonania za I-III kw. 2023 r. na poszczególnych nieruchomościach, szacowane koszty IV kw. 2023 r. oraz uwzględniono planowane koszty eksploatacji i utrzymania na rok 2024. Uwzględniono także przewidywane saldo wpływów i kosztów na poszczególnych nieruchomościach na dzień 31.12.2023 r. oraz przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług za 2023 r. ok. 12%), jak również inne czynniki kosztotwórcze w 2024 r., niezależne od Spółdzielni (tj. znaczny wzrost najniższego wynagrodzenia w kraju i stawki roboczogodziny oraz składek ZUS, wzrost cen materiałów budowlanych, instalacyjnych czy papierniczych, wzrost cen usług np. konserwacyjnych, czy utrzymania porządku). Dla lokali członków SM „Kopernik” uwzględniono, że część kosztów eksploatacji i utrzymania w wysokości 0,64 zł/m2 miesięcznie będzie pokryta z nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2023 oraz z części planowanej nadwyżki w gospodarce wynajmowanymi lokalami użytkowymi Spółdzielni na rok 2024. Osoby nie będące członkami Spółdzielni mają naliczoną wyższą opłatę, gdyż nie korzystają z pożytków z działalności Spółdzielni.
 2. Fundusz remontowyopłata jest różna dla poszczególnych nieruchomości. Zmiana stawki uzależniona jest od wielkości planowanego zakresu robót remontowych w roku 2024 oraz w kolejnych latach, jak również przewidywanego salda funduszu w danej nieruchomości na dzień 31.12.2023 r. Plan robót remontowych na rok 2024 w podziale na nieruchomości został zatwierdzony na wniosek Zarządu Spółdzielni na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 22.11.2023 r. i stanowi integralną część planu gospodarczego SM „Kopernik” na rok 2024. W I kw. 2024 r. miały miejsce korekty planu remontów.
 3. Działalność społeczno-oświatowo-kulturalna – opłata w wys. 0,05 zł/m2, nie uległa ona zmianie. Prowadzenie tej działalności jest zgodne z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych i wynika ze Statutu SM „Kopernik”. Osoby nie będące członkami Spółdzielni mogą korzystać z różnych form tej działalności, po zawarciu  umowy i po ustaleniu odrębnej opłaty.
 4. Eksploatacja i utrzymanie mienia Spółdzielni - mienie to obejmuje w szczególności ciągi pieszojezdni, ogólnodostępne parkingi, place zabaw, boksy śmietnikowe obsługujące kilka nieruchomości, tereny rekreacyjne, nieruchomości zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej związanymi z funkcjonowaniem budynków, nieruchomości lub osiedli, tereny rekreacyjne i tereny niezabudowane. Koszty w tej pozycji są rozliczane do pow. użytkowej wszystkich lokali w ramach danego osiedla. Podatek od gruntu oraz wieczyste użytkowanie za tereny Stadionu przy ul. Świętopełka 15/23 oraz boiska przy ul. Legionów (za pawilonem „Tuż Tuż”) rozliczane są do pow. użytkowej w całej Spółdzielni.  Opłata jest przeznaczona przede wszystkim na pokrycie kosztów podatku od gruntu, opłaty za wieczyste użytkowanie terenów, koszty usług porządkowych, utrzymania zieleni i akcji zima. Od 1.05.2024 r. opłata wynosi:  na osiedlu „Wschód” 0,10 zł/m2 (było 0,09 zł/m2), na osiedlu „Zachód” 0,09 zł/m2 (nie było zmiany), na osiedlu „Tysiąclecia” 0,12 zł/m2 (nie było zmiany). Zmiana opłaty wynika w szczególności z wyższych stawek podatku od gruntu,  wzrostu kosztów utrzymania zieleni, usług porządkowych i akcji zima.
 5. Opłata stała za wodę wynosi 4,50 zł/mieszkanie opomiarowane. Opłata ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów zużycia wody na cele gospodarcze oraz części kosztów wynikających z różnic we wskazaniach urządzeń pomiarowych o różnej średnicy.
 6. Eksploatacja i utrzymanie  dźwigów - opłata zróżnicowana na nieruchomości, które są wyposażone w dźwigi osobowe. Jest ona przeznaczona na pokrycie kosztów konserwacji bieżącej dźwigów, opłaty rocznej na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego, kosztów ubezpieczenia dźwigów oraz kosztów obowiązkowego łącza telefonicznego dźwigów po modernizacji,
 7. Fundusz remontowy dźwigów – stawka 0,30 zł/m2 dla większości nieruchomości z dźwigami, zaś w przypadku dwóch nieruchomości 0,26 zł/m2. Takie opłaty obowiązują od 01.01.2021 r. i nie ulegają zmianie od 1.05.2024 r. Opłata przeznaczona na remonty i modernizacje dźwigów.
 8. Realizacja programu bezpieczeństwa – opłata wynosi 2,00 zł/mieszkanie i nie ulega zmianie od 01.05.2023 r.
 9. Opłata na legalizację urządzeń pomiarowych wody 3,00 zł/za jeden wodomierz (w miejsce opłaty w wys. 1,00 zł obowiązującej od 1.01.2009 r.).
 10. Opłata na legalizację ciepłomierzy 14,90 zł/za ciepłomierz mieszkaniowy (w miejsce opłaty w wys. 8,50 zł obowiązującej od 1.01.2009 r.).
 11. Opłata dodatkowa za doręczenie korespondencji - wzrasta do 4,25 zł za mieszkanie (dotychczasowa opłata 3,85 zł). Opłata ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów z tytułu dodatkowych opłat pocztowych i obsługi związanej z przygotowaniem wysyłki - w przypadku podania do Spółdzielni tzw. adresu korespondencyjnego znajdującego się poza zasobem zarządzanym przez SM „Kopernik”.