Dział Analiz Ekonomicznych i Gospodarki Lokalami
I piętro, pokój nr 16
tel. 56-612-06-09, 56-612-06-14, 56-612-06-26, 56-612-06-49,
Kierownik Działu: Wiesława Lewandowska - tel. 56-612-06-16


Zapraszamy interesantów:
  —   poniedziałek, środa, czwartek, piątek:     7:00 - 15:00,
  —   wtorek:                                             8:00 - 17:00.W dziale można uzyskać w szczególności informacje o:

 • planie gospodarczym SM KOPERNIK na dany rok kalendarzowy,
 • obowiązujących składnikach opłat mieszkaniowych, opłat za garaże, opłat za lokale użytkowe,
 • rozliczeniach kosztów energii cieplnej.


Informacja o składnikach opłat mieszkaniowych

Wysokość aktualnych stawek opłat mieszkaniowych znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni – w zakładce Aktualności na pozycji Stawki opłat.


Rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania

Rozliczanie koszów energii cieplnej, jako jednego z podstawowych składników opłaty mieszkaniowej następuje na poziomie danego budynku, z uwzględnieniem tego, czy jest on zasilany z węzła cieplnego indywidualnego czy grupowego. Stawki dostawcy ciepła wynikają z zatwierdzonej taryfy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z obowiązującym Prawem Energetycznym.

W Spółdzielni koszty energii cieplnej są rozliczane w oparciu o:


Treść wyżej wymienionych regulaminów znajduje się do wglądu na stronie internetowej SM KOPERNIK w zakładce Dokumenty na pozycji Regulaminy. Szczegółowe informacje telefoniczne w sprawie rozliczeń kosztów energii cieplnej udzielane są pod numerem telefonu 56-612-06-49.Przypominamy o podstawowych zasadach postępowania w przypadku uszkodzenia podzielnika lub nieudostępnienia lokalu do odczytu:

 1. O uszkodzonym podzielniku (plombie) należy niezwłocznie pisemnie poinformować Spółdzielnię w trakcie okresu rozliczeniowego. Na podstawie tego powiadomienia koszty zmienne ogrzewania dla pomieszczenia, w którym uszkodzono podzielnik będą wyliczone w oparciu o przypisaną ilość jednostek rozliczeniowych odpowiadającą średniej ze wskazań wszystkich podzielników odczytanych w budynku, co jest rozwiązaniem korzystnym dla właściciela mieszkania, w którym nastąpiło uszkodzenie podzielnika.
 2. W sytuacji, kiedy właściciel mieszkania nie poinformował o uszkodzeniu podzielnika w trakcie okresu rozliczeniowego i zostało to stwierdzone dopiero przy odczycie podzielników przez firmę rozliczeniową, koszty zmienne ogrzewania takiego mieszkania zostają wyliczone jako iloczyn maksymalnej ilości jednostek rozliczeniowych przypadającej na jednostkę powierzchni lokalu z podzielnikami w budynku i powierzchni lokalu rozliczanego, w którym uszkodzono podzielnik lub podzielniki i nie zgłoszono tego do Spółdzielni. Powodować to może znaczący wzrost kosztów i dlatego tak ważną sprawą jest niezwłoczne poinformowanie Spółdzielni o uszkodzeniu podzielnika kosztów ogrzewania.
 3. Takie same jak w punkcie 2. zasady rozliczania obowiązują w przypadkach:
  1. nieudostępnienia lokalu do odczytu w dwóch terminach: podstawowym i dodatkowym, które są podawane przez firmę rozliczeniową w formie ogłoszeń wywieszonych na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych. W przypadku niemożności udostępnienia lokalu powyższych terminach należy uzgodnić inny termin odczytu z firmą rozliczeniową (za dodatkową odpłatnością z tytułu dojazdu i dyspozycyjności pracownika - obecnie ok. 15 zł) pod numerem telefonu 56-645-79-90 lub 56-648-10-40, adres firmy ul. Łyskowskiego 29/35, adres e-mail: biuro@energosschlitt.pl
   Gdy właściciel mieszkania nie udostępni podzielników do odczytu, wówczas zostanie rozliczony wg zasad opisanych w punkcie 2, co spowodować może znaczny wzrost kosztów ogrzewania mieszkania.
  2. niewyrażenia zgody na uzupełniający montaż podzielników,
  3. odmowy rozliczania się w "systemie podzielnikowym" (przed terminem dokonania odczytów podzielników prze firmę rozliczeniową w danym budynku).


ORGANY SPÓŁDZIELNI
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Sekretariat
Dział Spraw Członkowskich
Dział Finansowo-Księgowy
Dział Analiz Ekonomicznych i Gospodarki Lokalami
Dział Techniczno-Inwestycyjny
Dział Prawny
Administracja Osiedla "WSCHÓD"
Administracja Osiedla "TYSIĄCLECIA"
Administracja Osiedla "ZACHÓD"
Ośrodek Sportowy i kluby