Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należą:

 • uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej, światowej i kulturalnej,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
 • rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
 • podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrywania strat,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości i zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
 • oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 • podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się spółdzielni, podziału spółdzielni, a także przyłączenia jej jednostki organizacyjnej do innej spółdzielni, likwidacji spółdzielni oraz postawienia w stan upadłości spółdzielni,
 • rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji,
 • uchwalanie zmian Statutu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku rewizyjnego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
 • uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 • wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz rozstrzyganie o uchyleniu zawieszenia członka Rady Nadzorczej,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do innych organizacji gospodarczych oraz wystąpienia z nich,
 • wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
 • żądanie przeprowadzenia lustracji,
 • wyznaczenie likwidatorów Spółdzielni,
 • uchwalenie celu przeznaczenia pozostałego po likwidacji majątku Spółdzielni,
 • uchwalanie górnego wskaźnika wynagrodzeń dla Zarządu Spółdzielni w stosunku do średniej krajowej.

Walne Zgromadzenie Zarząd zwołuje przynajmniej raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca, jak również może być zwołane z ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie.

ORGANY SPÓŁDZIELNI
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Sekretariat
Dział Spraw Członkowskich
Dział Finansowo-Księgowy
Dział Analiz Ekonomicznych i Gospodarki Lokalami
Dział Techniczno-Inwestycyjny
Dział Prawny
Administracja Osiedla "WSCHÓD"
Administracja Osiedla "TYSIĄCLECIA"
Administracja Osiedla "ZACHÓD"
Ośrodek Sportowy i kluby